Výchovný kariérní poradce

Mgr. Martina Olejáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům. Pomáhá s výběrem střední školy nebo střední odborné školy.

Aktuální informace o konání Dnů otevřených dveří na středních školách jsou vyvěšeny v 1. patře u sborovny.

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018

Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají  do 30. 11. 2017. Na ostatní SŠ se podávají do 1. 3. 2018. Podání přihlášky se provádí zasláním na školu poštou či osobním předáním.

Každý žák může podat podle pouze 2 přihlášky. Přihláška se podává po vyplnění rodiči, popř. lékařem a po potvrzení naší školou společně s přílohami (úspěchy žáka, doporučení školského poradebského zařízení).

Zápisový lístek, který žák obdrží, může uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přihlášky dostanou žáci na začátku února 2017, po doplnění nutných údajů předají přihlášky nejpozději do 15.2.2018 M. Olejákové. Ta předloží přihlášky k podpisu řediteli školy, poté ji žákům vrátí a ti ji nejpozději do 1. 3. 2018 doručí na zvolené střední školy (osobně nebo doporučeně poštou).

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Přijímací zkoušky: 

1. termín:  12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
  13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:  16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
  17. dubna 2018  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška 2018

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Když se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.


       Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2017.


Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

  • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. V případě, že uchazeč dostane rozhodnutí o přijetí z více přijímacích řízení, přičemž rozhodnutí o přijetí je doručeno v jiných termínech, může zápisový lístek uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  • Základní škola vydává žákům základní školy jeden zápisový lístek.
  • Vyplněný zápisový lístek přineste k podepsání řediteli ZŠ.

V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče (viz § 5a vyhlášky).

ZŠ je oprávněna v případě ztráty zápisového lístku vydat svým žákům náhradní zápisový lístek (viz § 60a odst. 4 písm. c) školského zákona a § 5a odst. 5 vyhlášky) na základě žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče. V takovém případě se náhradní zápisový lístek označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.