VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
a ŠKOLNÍHO KLUBU

  1. PROVOZ A ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU

 

I./1. Provozní doba školní družiny, školního klubu (dále jen ŠD, ŠK)

ŠD,ŠK je v provozu každý pracovní den od 6:30 - 8:00 a od 11:45 do 17:00 hod.

Zájmové aktivity školní družiny a školního klubu začínají a končí dle rozpisu.

 

I./2. Prostory - místnosti ŠD a ŠK

Činnost ŠD,ŠK a jejich specializovaných zájmových aktivit je situována do 5 místností ŠD

a ŠK, zrcadlový sál, tělocvična malá a velká, kuchyňka, společenská místnost školy.

V případě potřeby zaměstnání využívá vychovatelka po dohodě všech prostor školy.

ŠD,ŠK využívá školní hřiště ke sportování a k pobytu na čerstvém vzduchu.

 

I./3. Přihlášení, ukončení - odhlašování a vyloučení

Přihlášení probíhá na začátku roku a jeho průběhu písemnou formou. Přihláška k zájmovému vzdělávání (dále ZaV) obsahuje čas a způsob odchodu přihlašovaného účastníka ZaV, upozornění na jeho zdravotní stav, kontakty na zákonné zástupce.

Odhlášení během školního roku písemnou formou formulářem k odhlášení ze ZaV.

Vyloučení ze ZaV ve ŠD, ŠK může dojít na základě správního řízení vedeného ředitelkou školy z důvodů závažných nebo opakovaných přestupků účastníka, po případné 3. písemném vyrozumění zaslaném zákonným zástupcům, z důvodu porušení pravidel vnitřního řádu., ohrožováním zdraví a bezpečnosti ostatních, při opakovaném svévolném opuštění ŠD,ŠK. Důvodem vyloučení může být opakované pozdní vyzvedávání dítěte, popřípadě neuhrazení poplatku ŠD, ŠK.

 I./4.  Platby  

Úplatu za ZaV v ŠD,ŠK stanovuje ředitel po schválení Vedením školy. Platba se provádí jednorázově vždy na počátku školního roku bankovním převodem nebo hotově v bance na účet školy, výjimečně v hotovosti ve ŠD, ŠK u vedoucí vychovatelky, nejpozději do 15.10.

 

I./5. Docházka, omlouvání

Přihlášení účastníci ZaV  do ŠD,ŠK docházejí a odcházejí dle přihlášky.

V případě nemoci, či změně odchodu je povinná písemná omluva. Ústní či telefonická omluva pouze ve výjimečných případech- stvrzeno podpisem na přihlášce.

Vyzvednutí nebo samostatný odchod dětí probíhá v době do 13:00 hod., pak až v 15:00 hod., aby nebylo narušováno v oddělení plánované zaměstnání ZaV.

V čase 15:00- 16:00 hod. probíhá rozcházení a vyzvedávání účastníků ZaV, kteří nejsou přihlášeni ke specializované aktivitě do 17:00 hod.

V případě nemoci  či změně odchodu je povinná písemná omluva. Ústní či telefonická omluva pouze ve výjimečných případech- stvrzeno podpisem na přihlášce.

Nepřítomnost se zaznamenává v Přehledu výchovně vzdělávací práce.

 

I./6. Nevyzvednutí

V případě nevyzvednutí dítěte rodiči vychovatelka zajistí jeho ochranu do té doby, než se vyjasní příčina. Po ukončení provozní doby telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, pokud se zákonnému zástupci nedovolá, informuje ředitele školy, poté policii, ta pak informuje OSPOD.

 

I./7. Dočasné umísťování žáků ze ZŠ

Po dohodě s vedením školy s ohledem na potřeby žáků a s ohledem na kapacitu školní družiny je možno dočasně za úplatu umístit nepřihlášené žáky ve ŠD, ŠK.

  1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

II./1. Bezpečnost

Při činnosti volí vychovatelka zaměstnání s ohledem na bezpečnost všech. Přihlíží k základním fyziologickým potřebám účastníků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Účastníci jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD,ŠK, jsou poučeni o bezpečnosti přecházení do ŠD a ŠK po vyučování a obědě, chováni při zájmově vzdělávacích činnostech v ŠD a ŠK, při odcházení ze ŠD,ŠK.

Po vyučování1.třídy předává učitelka své žáky vychovatelce.  Od 2. tříd je povinností přihlášených okamžitě dojít samostatně do ŠD po skončeném vyučování a po obědě.

Přechod ze ŠD,ŠK do tříd před vyučováním zajišťuje vychovatelka.

Účastník ZaV bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD,ŠK. Řídí se pokyny vychovatelky, dodržuje pravidla vnitřního řádu.

Při odchodu ze ŠD,ŠK se vždy rozloučí s vychovatelkou, do šaten odchází sám nebo v doprovodu rodičů podle přihlášky.  

Počet přihlášených do ŠD nepřesáhne kapacitu 145 účastníků. Přihlášení účastníci jsou rozděleni do oddělení. Oddělení se naplňuje do počtu 30. Při činnosti mimo areál školy nepřesáhne počet 25 na jednu vychovatelku zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví.

Ve ŠK  počet dětí v oddělení nepřesáhne 30, mimo areál školy počet 25 na jednu vychovatelku zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví.

 

II./2. Spojování oddělení

Oddělení mohou být spojena  z důvodu krátkodobé nepřítomnosti vychovatelky. 

Ve spojeném oddělení nepřesáhne počet 30 na jednu vychovatelku. 

 

II./3. Pitný režim

Pitný režim během pobytu v ŠD, ŠK zajišťují rodiče.

II./4. Ochrana zdraví

Vychovatelky ŠD,ŠK dbají na dodržování správných hygienických návyků při stolování, při vhodném oblékání dle počasí a ročních období. Zajišťují denně zdravý pohyb venku v lese, na hřišti. Všímají si zdravotního stavu svěřenců.

V případě úrazu zranění ošetří, předají informaci o zranění zákonným zástupcům ústně nebo telefonicky. Zapíší úraz do knihy úrazů.

Dbají na vzájemné slušné a bezpečné chování a jednání svěřenců.

Sledují vzájemné vztahy a předcházejí konfliktům. Chrání před škodlivými a nevhodnými vlivy.

II./5. Bezpečnost při sportování

V tělocvičně a na hřišti účastníci dodržují pravidla určená ve Školním řádu. Na sportoviště vstupují s vychovatelkou, udržují pořádek, uklízejí nářadí náčiní podle určených pravidel.

Při bruslení používají helmu a jiné ochranné pomůcky. V plaveckém bazénu se pohybují opatrně, dbají na dodržování pravidel a provozního řádu Sportovních zařízení Města Náchoda. S pravidly jsou seznámeni.

Sportování ve ŠD,ŠK zaštiťuje náš sportovní klub SK Plhov – Náchod,z.s.

II./6. Bezpečnost práce ve cvičné kuchyni

Účastníci aktivity Vaření se řídí pracovním řádem cvičné kuchyně.

III. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

Účastníci ZaV ve ŠD,ŠK chrání svým šetrným zacházením vybavení zařízení, udržují pořádek, čistotu. Před odchodem ze ŠD,ŠK po sobě uklidí.

V případě úmyslného poškození majetku ŠD, ŠK lze po dohodě s rodiči žádat finanční náhradu poškozené věci.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZaV A JEJICH ZÁKONNĆH ZÁSTUPCŮ, PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

IV/1. Práva a povinnosti účastníka ZaV

Práva

Přihlášený účastník má právo na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, ale také na účast v řízených činnostech ZaV.

Má právo naplňovat smysluplně svůj volný čas v pohodové a přátelské atmosféře.

Má právo se vyjádřit k záležitostem jeho vzdělávání takovou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

Má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti.

Má právo být seznámen se všemi směrnicemi, které se vztahují k jejich pobytu ve ŠD,ŠK.

Povinnosti

Má povinnost dodržovat vnitřní řád školní družiny, všechny předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

Má povinnost plnit pokyny pedagogických i provozních pracovníků školy.

Své chování a jednání usměrňovat tak, aby nesnižoval důstojnost svou ani ostatních účastníků ZaV s nimiž přijde do styku. Nepoužívat hrubé slovní nebo úmyslné psychické i fyzické útoky na ostatní účastníky ZaV.

Chovat se tak, aby neohrožoval svým chováním a jednáním ostatní účastníky ZaV ve ŠD, ŠK.

Je povinen zacházet šetrně s vybavením ŠD,ŠK, chránit majetek před poškozením.

Účastník ZaV bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD,ŠK. Řídí se pokyny vychovatelky, dodržuje pravidla vnitřního řádu.

Na pobyt venku má povinnost se převlékat do sportovního oblečení a obutí, vše má uloženo ve velké plátěné tašce-sáčku ve skříňce v šatně.

Své věci si ukládá na místa určená, do ŠD a ŠK nenosí cenné věci.

Případnou ztrátu nebo poškození okamžitě ohlásí vychovatelce. ŠD a ŠK  neručí za mobilní telefony a z domu přinesené hračky.

Účastník ZaV nesmí do ŠD, ŠK nosit cenné věci ani předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních.

Nesmí používat při pobytu v ŠD a ŠK mobilní telefon.  V případě nutnosti po domluvě s vychovatelkou může mobilní telefon použít k nezbytné komunikaci s rodiči.

IV./2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Rodiče mohou po dohodě sledovat zaměstnání svých dětí, mohou pomoci při vedení zaměstnání. Mohou absolvovat výlety, exkurse. Zodpovědnost má vždy vychovatel.

Zákonný zástupce má povinnost řádně vyplnit přihlášku k ZaV, informovat o zdravotním stavu dítěte. Seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a ŠK, dodržovat ho. Písemně potvrdit jeho vzetí na vědomí.

Má povinnost včas zaplatit poplatek ŠD, ŠK.

Má povinnost písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte.Má povinnost nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ onemocnění dítěte.

 

IV./3. Pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců se zaměstnanci školy

Účastníci jsou k ZaV ve ŠD,ŠK přijímáni na základě předem stanovených kritérií.

S vnitřním řádem jsou zákonní zástupci seznámeni na začátku docházky do ŠD,ŠK a souhlasí s jeho dodržováním.

Rodiče jsou informováni o činnosti i chování dítěte v době pobytu V ŠD,ŠK.

ŠD organizuje po dohodě s vedením školy tradiční sportovní, kulturní a společenské akce, které prohlubují účinky výchovného a vzdělávacího procesu.

  1. KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU

 

Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1.-3.tř.ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186  do naplnění kapacity 115 účastníků zájmového vzdělávání.

Pro žáky 4. a 5. tř. nabízíme školní klub v plném rozsahu provozní doby.

Účastníky zájmového vzdělávání do školní družiny a školního klubu přijímá ředitel školy na základě žádosti o přijetí k ZaV. Všichni přijatí účastníci mají řádně vyplněnou přihlášku k zájmovému vzdělávání. Současně s přihláškou obdrží nabídku specializovaných aktivit zájmového vzdělávání.

Mgr. Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchd - Plhov

Vypracovala :

Věra Rýdlová, vedoucí vychovatelka ZŠ Náchod - Plhov