Info o jídelně 

Pokud se žák bude stravovat ve školní jídelně, je třeba mu oběd přihlásit.  (Vložení peněz od 1. 5. 2024 znamená automaticky přihlášený oběd).

Věk a skupina strávníka

Vážení rodiče,

množí se dotazy, jakým způsobem jsou zařazováni strávníci do věkových skupin ve školní jídelně. Jak je například možné, že strávník, kterému je ve školním roce 14 let, platí stejnou částku jako žák, kterému je 15 let.

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

  1. Strávníci do 6 let
  2. Strávníci 6 – 10 let
  3. Strávníci 11 – 14 let
  4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

ČÍSLO ÚČTU: 27-1516170267/0100

Cena oběda

Skupina strávníků                        cena dotovaného oběda        plná cena oběda

7 – 10 let                                                       33 Kč                                   90 Kč

11 – 14 let                                                     36 Kč                                    93 Kč

15 let a více                                                  40 Kč                                    97 Kč

Cizí strávníci                                                                                            100 Kč

 

Období školního roku

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního  roku.  Školní rok se člení na období školního vyučování a období  školních  prázdnin.  Období  školního  vyučování  se  člení  na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku.

 

Vážení rodiče,

školský zákon (561/2004 Sb.) stanovuje, že dětem v MŠ, žákům v základních školách a žákům středních škol je poskytována dotace na osobní a věcné náklady školního stravování. Žáci platí jen tzv.finanční normu potravin.Toto však platí pro dobu žáka ve škole. Jestliže žák ve škole není (nemoc, školní výlet, soustředění, dovolená s rodiči…), nárok na dotaci ztrácí a do ceny oběda se mu promítají i osobní a věcné náklady.

Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě nepřítomnosti dítěte ve škole a neodhlášení obědu platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.                   

Dále platí, že první den nepřítomnosti dítěte na oběd s dotovanou cenou nárok má, např.převzít oběd do jídlonosiče. V dalších dnech oběd může dostávat, ale za plnou cenu,viz.tabulka. (107/2005 Vyhláška o školním stravování).

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze : - zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním , základním , středním ,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)
- vyhlášky č.107/2005Sb.,o školním stravování
- a platných hygienických předpisů

Organizace provozu
-----------------------------
- Vstup do školní jídelny 11.30 - 14.00 v doprovodu pedagogů.
- Vydávací doba pro cizí strávníky 11.30 - 11.45, 12,15 - 12,30 , 13,15 - 13,30
- Odběr jídla v pořadí dle uspořádání výdejní linky.
- Za pořádek v jídelně zodpovídá pedagogický dozor.
- Rozpis pedagogického dozoru je vyvěšen v jídelně.
- Za čistotu a desinfekci stolů během výdejní doby odpovídá pracovnice školní jídelny.
- Strávníci se řídí pokyny vedoucí školní jídelny,dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky.
- Strávníci se chovají při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými společenskými pravidly stolování.
- Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny, dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí kuchařce.
- Žáci porušující závažným způsobem řád školní jídelny mohou být vyloučeni ze školního stravování na 1 měsíc.
- Žák zachovává pořadí při vstupu do školní jídelny.
- Neohrožuje další čekající a postupuje v řadě.
- Všichni přítomní zachovávají ve školní jídelně klid ,dodržují pravidla hygienického a slušného stolování.
- Strávníci stravující se ve školní jídelně neodnášejí jídlo ani nádobí mimo tyto prostory.
- Svému dítěti pronajmete v kanceláři školní jídelny bezkontaktní identifikační čip za zálohu 115,Kč , pokud nebude poškozený lze při ukončení stravování vrátit.
- Pokud strávník zapomene čip nebo ho ztratí , dostane po dobu dvou vydávacích dní v kanceláři ŠJ náhradní stravenku .Třetí den si pořídí nový čip nebo se odhlásí ze stravování
- Pokud strávník skončí docházku ve škole definitivně má nárok na zálohu za vrácení čipu do půl roku. V jiném případě propadá částka ve prospěch zařízení.
- Úhrada stravného probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem vždy v měsíci předem.
- Školní jídelna nemá online bankovnictví. Připsání platby na účet strávníka se provádí ručně na základě tištěných výpisů z banky.
- Vyrovnání přeplatků za stravu je možné v kanceláři ŠJ kdykoliv během dopoledne nebo po dohodě převodem zpět na bankovní účet.
- Nový žák při nástupu do školy si pronajme čip za zálohu 115,-Kč a zaplatí obědy v hotovosti a tentýž měsíc pošle zálohu na účet školy na následující měsíc.
- Každou platbu , kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat variabilním symbolem,který Vám bude školní jídelnou přidělen.

číslo účtu: 27-1516170267/0100

- Přihlášení či odhlášení oběda si strávníci provedou prostřednictvím objednacího boxu nebo internetu 2 dny předem.

- Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně nebo před sborovnou a na internetových stránkách.
- První den nepřítomnosti dítěte ve škole z jakéhokoli důvodu (dle vyhlášky č.107/2005Sb.) na oběd s dotovanou cenou nárok má, v dalších dnech oběd může dostávat, ale za plnou cenu(včetně provozní a mzdové režie).
- Kalkulace obědů: od 1. 2. 2023

Kategorie                l.  7-10let       II. 11-14let      III.  15- více let      cizí  strávníci        

 Cena                        33,-Kč            36,-Kč                 40,-Kč                100,-Kč                


- Odpovědný pracovník za školní stravování Alice Přibylová telefon :491 427 307

Dne 31. 1. 2023