Info o jídelně 

Vážení rodiče,

školský zákon (561/2004 Sb.) stanovuje, že dětem v MŠ, žákům v základních školách a žákům středních škol je poskytována dotace na osobní a věcné náklady školního stravování. Žáci platí jen tzv.finanční normu potravin.Toto však platí pro dobu žáka ve škole. Jestliže žák ve škole není (nemoc, školní výlet, soustředění, dovolená s rodiči…), nárok na dotaci ztrácí a do ceny oběda se mu promítají i osobní a věcné náklady.

Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě nepřítomnosti dítěte ve škole a neodhlášení obědu platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.                   

Dále platí, že první den nepřítomnosti dítěte na oběd s dotovanou cenou nárok má, např.převzít oběd do jídlonosiče. V dalších dnech oběd může dostávat, ale za plnou cenu,viz.tabulka. (107/2005 Vyhláška o školním stravování).

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze : - zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním , základním , středním ,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)

- vyhlášky č.107/2005Sb.,o školním stravování

- a platných hygienických předpisů

 

Organizace provozu

-----------------------------

- Svému dítěti zakoupíte v kanceláři školní jídelny bezkontaktní identifikační čip za

  zálohu 115 Kč. Pokud nebude poškozený, lze při ukončení stravování vrátit.

- Když strávník zapomene čip nebo ho ztratí, dostane na 2 dny v kanceláři ŠJ náhradní   

  stravenku, třetí den si zakoupí nový čip.

- Úhrada stravného probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem vždy v měsíci předem.

- Platí se ve prospěch Komerční banky v Náchodě vždy k 15. dni v měsíci předem na

  č. účtu 27-1516170267/0100.

- Kalkulace obědů: od 1.8.2020

  Věkové kategorie a cena: l. 7-10 let   28 Kč

                                       II. 11-14 let    31 Kč

                                    III. 15-více let    35 Kč

- Každou platbu , kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat variabilním

  symbolem, který Vám bude školní jídelnou přidělen.

- Vyrovnání přeplatků za stravu je možné v kanceláři ŠJ kdykoliv během dopoledne nebo

  po dohodě převodem zpět na bankovní účet.

- Přihlášení či odhlášení oběda si strávníci provedou prostřednictvím objednacího boxu nebo

  internetu 2dny předem.

- První den nepřítomnosti dítěte ve škole z jakéhokoli důvodu (dle vyhlášky č.107/2005Sb.)

 na oběd s dotovanou cenou dítě nárok má, v dalších dnech oběd může dostávat,

 ale za plnou cenu(včetně provozní a mzdové režie).

- Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně nebo před sborovnou a na internetových

  stránkách.

- Vstup do školní jídelny 11.30 - 14.00 v doprovodu pedagogů.

- Vydávací doba pro cizí strávníky 11.30 - 11.45.

 

- Odpovědný pracovník za školní stravování Alice Přibylová telefon :491 427 307

Dne 1.8.2020