Školní speciální pedagog

Mgr. Magda Vojtěchová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

776 702 234

 

konzultační hodiny: úterý - čtvrtek 13:00 - 15:00

v případě potřeby možná domluva

 

Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se
školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním psychologem a jejich
konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.


- Vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných.
- Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-
pedagogické péče.
- Připravuje podmínky pro integraci žáků ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení.
- Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci
  či stimulaci oslabených funkcí.
- Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.

- Vede administrativu spojenou s vedením žáků s podpůrnými opatřeními.
- Metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga.
- Úzce spolupracuje s vedením školy a odbornými institucemi – PPP, SPC, SVP.
- Podílí se na budování příznivého klimatu školy.
- Usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve
  vývoji žáků.
- Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka a je vázán mlčenlivostí.


Činnosti zaměřené na žáky
- Individuální konzultace při studijním selhávání,
- Pravidelné hodiny individuální speciálně pedagogické péče - (individuální cesty
v učení pro žáky se závažnějšími postiženími PAS, DMO, dysfázie a další, reedukace
specifických poruch učení a nápravy narušené komunikační schopnosti. Hodiny jsou
zaměřeny na rozvoj oslabených dílčích funkcí, zrakového a sluchového vnímání,
koncentrace pozornosti, paměti, komunikační schopnosti, artikulační obratnosti.
- Žáci mohou speciálního pedagoga kontaktovat na základě vlastního přání, žádosti rodičů,
doporučení učitele či odborníků ze školských poradenských zařízení.


 Činnosti zaměřené na zákonné zástupce žáků
- Konzultace vzdělávacích obtíží žáků.
- Doporučení vhodných pomůcek, metod a způsobů práce v domácím prostředí.
- Možnost předání kontaktu na pracovníky školských poradenských zařízení.


Činnosti zaměřené na pedagogické pracovníky
- Pravidelné týmové konzultace.
- Možnost účastnit se přímo výuky.
- Volba vhodných výukových metod a způsobů práce s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.
- Podpora a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných
opatření.
- Pedagogové kontaktují speciálního pedagoga dle svých potřeb.

Náplň práce asistenta pedagoga

  • Individuální práce se žákem podle instrukcí učitele (ve formě dohledu, verbální podpory, dovysvětlování, vizuální podpory) při vyučování i mimo vyučovací hodinu.
  • Pomoc při adaptaci žáka (při rozvoji sociálních dovedností, při orientaci v prostoru a čase, při řešní konfliktů mezi spolužáky, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, pomáhá žákovi v komunikaci a navazování sociálních vztahů, podílí se na vytváření pracovních a hygienických návyků, zajišťuje bezpečnost žáka, pomáhá usměrňovat problémové chování žáka.
  • Pomoc při přípravě pomůcek a materiálů.
  • Spolupráce při tvorbě IVP (k tomu využívá své záznamy o žákovi).
  • Konzultuje s učiteli, výchovným poradcem, speciálním pedagogem  výsledky svých pozorování.