Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením paní učitelky Novákové Lokvencové a Drtinové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí a tvorbě školního časopisu.

 

                                                                                                Vladimír Honzů

 

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ČLENŮ RADY ŽÁKŮ

V pondělí 21. 6. se konalo závěrečné setkání členů Rady žáků. První a druhou vyučovací hodinu jsme se sešli ve společenské místnosti. Účast byla 100% :), nejprve jsme se za pomocí aktivity “představme se navzájem” dozvěděli spoustu nových a mnohdy i zajímavých informací o všech členech. Byla radost sledovat, jak si umíme vzájemně pomoci a nebojíme se spolu spolupracovat.

Poté jsme se domlouvali na finální organizaci doprovodného sportovního programu, který Rada žáků připravuje pro děti prvního stupně v rámci sportovního dne.

Také jsme se rozloučili se členy z devátých tříd a poděkovali jsme jim za práci, kterou pro radu žáků vykonali. Jejich odcházení jsme doprovodili velkým potleskem. Jako vzpomínku na radu žáků si deváťáci odnesli tričko Rady žáků.

A jako každý rok na závěrečném setkání byli všichni členové odměněni studeným sladkým potěšením.

Děkujeme za spolupráci a přejeme vám hezké prázdniny :) !!!

Petra Nováková Lokvencová a Hana Drtinová

 

Červnové setkání rady žáků

Ve čtvrtek 17. června se konalo setkání členů Rady žáků. Naším hlavním cílem bylo se domluvit na organizaci doprovodných sportovních aktivit na sportovním dni prvního stupně. Vymysleli jsme několik stanovišť, kde si budou moci děti vyzkoušet slalom na koloběžkách, ping pong, střelbu na cíl, překážkovou dráhu a jiná překvapení :). Druhý stupeň bude mít svůj sportovní den 28. června.

Také jsme probírali téma měsíce - osobní bezpečí. Pověděli jsme si, jak předcházet úrazům během prázdnin. Diskutovali jsme o rozlišování dobrých a zlých úmyslů.  

Členové rady z 9. tříd se s námi podělili o zážitky z obhajob závěrečných prací. Dali ostatním členům rady ohledně výběru téma a přípravy práce.

Květnové setkání rady žáků

Ve čtvrtek 26. 5. se konalo první společné setkání členů Rady žáků. Bohužel nám epidemiologická situace nedovolila setkat se dříve. V průběhu uzavření škol jsme pracovali online v Google učebně, ale osobnímu setkání se nic nevyrovná! :)
Nejprve jsme přivítali nové členy. Poté jsme společně diskutovali o svých zážitcích a zkušenostech z distanční výuky.
Dále jsme se věnovali hlasování a uzávěrce časopisu Rady žáků. 
Seznámili jsme se s harmonogramem akcí, které nás v červnu čekají a začali jsme připravovat doprovodný program sportovního dne pro 1. stupeň.
V závěru setkání jsme diskutovali o tématu měsíce a rozdělili jsme si příspěvky do aktualit.
V rámci našeho setkání jsme se také vyfotili v tričkách Rady žáků:).

 

 

radazaku

 Plhovský zpravodaj

Vážené děti, rodiče, učitelé a přátelé školy, i v této nelehké době vám Rada žáků připravila školní zpravodaj. V něm se ohlédneme za zimním a jarním obdobím školního roku 2019 a 2020.

ÚNOROVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Únorové setkání rady žáků proběhlo dne 6. 2. 2020.

Společně jsme procházeli harmonogram akcí a činností, které nás v únoru čekají.

Již tento týden je v prostorách školy před sborovnou připravena „Valentýnská schránka“. Jako každý rok mohou žákyně a žáci do této schránky vhodit Valentýnská přáníčka. Důležité je, aby na přáníčku bylo jméno a třída toho, pro koho je přáníčko určeno! Prosíme o čitelné písmo! J

Úkolem Rady žáků bude v pátek 14. 2. přáníčka roztřídit a roznést je do tříd.

Tématem tohoto měsíce je šikana a agresivní chování. Zástupci z Rady žáků s ním seznámí své spolužáky. V pátek 7. 2. se žákyně a žáci 6. A a 7. B budou účastnit přednášky na téma kyberšikana, která je s tímto tématem úzce spojena.

Již začínáme pracovat na druhém vydání našeho školního zpravodaje. Zástupci z Rady žáků sepisují zážitky z lyžařských kurzů a různých jiných akcí naší školy. Také se nám podařilo připravit nové aktuality, které informují o různých výročích či připomínají významné události.

Jarní prázdniny nás v tomto školním roce čekají od 9. 3. do 15. 3.

Rada žáků

 

LEDNOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

V řadě již páté setkání Rady žáků v tomto školním roce se uskutečnilo tradičně první čtvrtek v měsíci devátého ledna.

Nejprve jsme shrnuli a vyhodnotili naše činnosti a akce v loňském kalendářním roce. Seznámili jsme se s harmonogramem činností a akcí naší školy na měsíc leden. Vzhledem k zaměření naší školy nás čekají v zimním období tři lyžařské kurzy, dále angličtina s rodilým mluvčím Neilem Davisem (pro 2. stupeň), Dějepisná olympiáda, Olympiáda v Českém jazyce a různé přednášky v Náchodské knihovně.

Ve čtvrtek 30. ledna bude vydáno pololetní vysvědčení a v pátek 31. ledna jsou pololetní prázdniny.

Tématem tohoto měsíce je kamarádství a přátelská pomoc. Zástupci z Rady žáků s ním seznámí své spolužáky.

Našimi dalšími úkoly bude udělat zápisy z lyžařských kurzů a dalších akcí, které na naší škole proběhnou, či kterých se budou naši žákyně a žáci účastnit.

Také jsme společně vyhodnotili „Srdíčkový den“. Zástupci z Rady žáků prodávali drobné předměty s cílem přispět nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v ČR (více informací na: https://www.zivotdetem.cz/). Srdíčkový den na naší škole proběhl v pondělí 9. 12. a v úterý 10. 12. Zájem o zakoupení drobných předmětů byl veliký, celkem jsme prodejem získali 5 490 Kč. Vybranou částku jsme předali nadaci ŽIVOT DĚTEM.

S přáním úspěšného startu do nového roku

Rada žáků.

 

PROSINCOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Čtvrté setkání Rady žáků se uskutečnilo ve čtvrtek 5. 12. 2019.

Nejprve jsme shrnuli a vyhodnotili naše činnosti v předešlých měsících a poté jsme si rozdělili úkoly nové.

Seznámili jsme se s harmonogramem činností a akcí naší školy na měsíc prosinec. Co a kdy nás čeká, než k nám dorazí vánoce J.

Tématem tohoto měsíce je tvořivost. Toto téma hned uplatníme při přípravě a poté realizaci vánoční výstavy. V měsíci prosinci se již tradičně naše škola zdobí různými výtvarnými pracemi našich žákyň a žáků se zimní a vánoční tématikou. Ve škole tak vzniká nepřenositelná vánoční atmosféra, která vyvrcholí třídními besídkami a celkovým programem v posledním prosincovém týdnu.

Naším dalším důležitým úkolem bude pro spolužáky připravit tzv. „Srdíčkový den“. Jedná se o prodej drobných předmětů s cílem přispět nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v ČR (více informací na: https://www.zivotdetem.cz/).

Srdíčkový den na naší škole proběhne v pondělí 9. 12. 2019 o velké přestávce před sborovnou.

Zástupci z Rady žáků budou také jako reportéři informovat o „Čertovinách“, která nás čekají v pátek 6. 12. 2019 na 1. stupni.

 

LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Třetí setkání Rady žáků se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 11. 2019.

Nejprve jsme si připomněli, co vše musíme udělat, dopracovat, atd., abychom mohli vydat první číslo našeho školního zpravodaje.

Tématem tohoto měsíce je „spolupráce“. Vzájemně jsme se seznámili s jejími prvky a probrali vzorové situace. Našim úkolem bude přenést téma měsíce do tříd. Toto téma si všichni vyzkoušíme v rámci projektového dne „30 let od listopadu 1989“.

V průběhu projektového dne se ze zástupců Rady žaků stanou reportéři, kteří budou dění ve škole monitorovat a poté o něm podají zprávu.

Probrali jsme také akce a činnosti školy, které nás v listopadu čekají. Naším dalším úkolem bude pro spolužáky připravit nové aktuality.

 

DRUHÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Druhé setkání Rady žáků ZŠ Plhov se uskutečnilo ve čtvrtek 10. října 2019.

Nejprve jsme si připomněli důležité akce a činnosti naší školy, které proběhnou v měsíci říjnu. 14. a 15. října proběhne sběr papíru, 19. října běh Od radnice k radnici, 24. října Běh do zámeckých schodů. 28. října je státní svátek Den vzniku samostatné ČSR a následující dva dny 29. a 30. října máme podzimní prázdniny.

Poté jsme společně probírali téma měsíce října: „Komunikace a naslouchání“. Diskutovali jsme o zásadách správné komunikace a také o tom, jak s tímto tématem seznámíme své spolužáky.

Rozdělili jsme si příspěvky, za pomoci kterých budeme naše spolužáky informovat o důležitých výročích, o významných a mezinárodních dnech v roce.

Tyto příspěvky budou všem žákyním a žákům k dispozici na nástěnce Rady žáků u sborovny. Nazvali jsme je jako „Aktuality z Rady žáků“.

Rozdělili jsme si činnosti a domlouvali jsme se na prvním vydání našeho školního zpravodaje.

 

PRVNÍ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

První setkání Rady žáků v novém školním roce se uskutečnilo v pátek 6. září 2019.

Nejprve jsme si rozdali trička a společně se vyfotili. Hned poté jsme se věnovali společným aktivitám, kdy jsme se prostřednictvím seznamovacích her dozvěděli nejen jména nových žáků a žákyní, kteří k nám do Rady žáků přišli poprvé, ale také spoustu nových a zajímavých informací o dalších členech Rady žáků J.

Poté jsme si rozdávali zápisníky a do nich zapisovali. Seznámili jsme se s plánem akcí na tento školní rok a s činností Rady žáků. Sestavili jsme si časový plán na vypracování zápisů z akcí do našeho školního zpravodaje. Stejně jako každý rok jsme vymýšleli společná pravidla, která jsme si odhlasovali.

Minulý školní rok jsme kreslili „Parlamenťáka“ s jeho vlastnostmi. Tento školní rok jsme k němu dokreslili „Parlamenťačku“ společně s jejími vlastnostmi.

Členové Rady žáků byli rozděleni do pěti menších skupin a každá skupina nakreslila svou „Parlamenťačku“. Na jejím vytvoření se podílely jak malé děti tak i ty velké. Při této aktivitě jsme si otestovali naše jedno pravidlo a to, že spolupracujeme a pomáháme si. Všechny „Parlamenťačky“ se velmi povedly. Na závěr jsme jednu vybrali a ta bude parťačkou našemu „Parlamenťákovi“ J.

Naším prvním společným úkolem bylo přenést do hodin OEV téma měsíce září: pozdrav, prosba, poděkování a omluva a ve třídách připomenout důležité akce a činnosti naší školy, které proběhnou v měsíci září.

Po celou dobu našeho setkání panovala příjemná pracovní atmosféra.

Naše další setkání se uskuteční v 7:15 v učebně Vv a to první čtvrtek v měsíci říjnu.

Sepsala: Žana Dorošenko