Preventivní program

rok 2021– 2022

ZŠ Náchod – Plhov Mgr. Naďa Králíčková

 

 

Obsah :
1. Úvod
2. Vytyčení sociálně patologických jevů
3. Cíl PP
4. Charakteristika školy
5. Školské poradenské pracoviště
6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole
7. Spolupráce s rodiči
8. Metody práce
9. Volnočasové aktivity
10. Řešení krizových situací
11. Spolupráce s odborníky a organizacemi
12. Harmonogram programu na školní rok 2021 - 2022
13. Prevence jako součást vyučování
14. Analýza současného stavu
15. Evaluace: hodnocení efektivity
16. Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2020 - 2021

 

1. Úvod
Minim. preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c) zák. č. 379/2005 Sb.
Drogy a jiné sociálně patologické jevy e dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky.

 

2. Vytyčení rizikového chování
- naučit děti, že lhát a krást je špatné
- drogové závislosti, alkoholismus, kouření
- kriminalita a delikvence
- virtuální drogy (počítače, televize, video)
- kyberšikana
- kybernetická kriminalita
- patologické hráčství (gambling)
- záškoláctví
- šikanování, vandalismus
- xenofobie, rasismus, intolerance
- finanční gramotnost

 

3. Cíl MPP
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj žáků.
Cílem je vést žáky ke správnému sebehodnocení, zdravému sebevědomí, stanovení si reálných cílů, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit problémy a konflikty.

 

4. Charakteristika školy
ZŠ Náchod - Plhov má 397 žáků v 18 třídách, 36 pedagogů, 4 vychovatelky školní družiny, 13 asistentů pedagoga.
Od pátého do devátého ročníku je jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

5. Školské poradenské pracoviště
Žáci mají možnost se obrátit kdykoli s problémem na třídního učitele, metodika prevence, výchovného poradce nebo učitele, ke kterému mají důvěru.
Školní metodik prevence poskytuje konzultace kdykoli, na základě dohody.

Preventivní tým
1) členové
- ředitel školy
- zástupce školy
- metodik prevence
- výchovní poradci
- vedoucí vychovatelka školní družiny
- zástupce učitelů 1. stupně
- zástupce učitelů 2. stupně
- speciální pedagog
- vedoucí pedagog AP

2) schůzky – preventivní tým se schází jednou za měsíc

3) činnost – hodnotí situaci v uplynulém měsíci, stanoví si priority na další období

V minulých letech se nám osvědčilo vyhlásit na každý měsíc téma měsíce. S tím pracuje třídní učitel v hodinách osobnostní a etické východy. Na konci měsíce zhodnotí děti společně s učitelem, jak se jim podařilo dané téma splnit.

 

Téma měsíce:
Září: Pozdrav, mluvíme slušně
Říjen: Spolupráce
Listopad: Komunikace a naslouchání
Prosinec: Spolupráce
Leden: Kamarádství a přátelská pomoc
Únor: Šikana, agresivní chování
Březen: Vážíme si věcí kolem sebe
Duben: Pozitivní hodnocení druhých, sebehodnocení, sebeúcta
Květen: Odpovědnost za své zdraví, zdravá výživa
Červen: Osobní bezpečí

 


6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole
Garantem programu je Základní škola. Za koordinaci preventivních aktivit odpovídá školní metodik prevence. Ten také aktivity plánuje a seznamuje s nimi ostatní pedagogy.
Metodik prevence spolupracuje s výchovnými poradci a ostatními pedagogy.

 

7. Spolupráce s rodiči
- třídní schůzky – na třídních schůzkách informuje třídní učitel rodiče o životě školy
- den otevřených dveří – rodiče se mohou účastnit výuky, mají možnost vidět své děti při školní práci
- tradiční výstavy školy – rodiče si společně s dětmi prohlédnout jejich výsledky práce
- zveme rodiče do školy na návštěvu hodin, které by je zajímaly

 

8. Metody práce
- aktivní sociální učení
- kooperativní učení
- besedy s odborníky a přednášky
- projektové vyučování
- relaxační techniky
- sociální hry
- dramatizace
- projekty
- interaktivní programy
- spolupráce s rodiči
- individuální přístup k žákům

 

9. Volnačasové aktivity
Sportovní výchova
Volejbal
Atletika
Korfbal
Gymnastika
Keramika
Knihovna se studovnou
Velká přestávka – školní dvůr
- tělocvična

 

10. Řešení krizových situací
Řešení případů výskytu NL ve škole
- v řádu školy je zakázáno užívat nebo nosit do školy návykové látky
- oznámení záležitosti zákonným zástupcům dle § 7 odst. 1 zák. č. 359/99 Sb.
- oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dle § 10 odst. 4 zák.č. 359/99 Sb.

Řešení krizové situace – žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy
– zajistíme bezpečí žáka a zjistíme zdravotní stav
– je-li stav akutní – zavoláme záchranku, vyrozumíme rodiče a orgán sociálně –právní ochrany
– v případě, že není nutné volat lékaře, voláme rodiče, aby si dítě převzali
– v případě, že se rodič nemůže v krátké době dostavit, je žák pod dohledem třídního učitele

Řešení krizové situace – u žáka zachytíme alkohol nebo tabákové výrobky
– o zachycení věcí sepíšeme záznam, který obsahuje, datum, čas, popis předmětu, komu patří
– vyvodíme kázeňské důsledky
– zachycené předměty předáme rodičům

Řešení krizové situace – objevíme uživatele omamných nebo psychotropních látek
– vytvoříme vhodné klima, aby žák s námi o problému hovořil (s třídním učitelem, s metodikem prevence, s výchovným poradcem)
– informujeme rodiče
– pokud si rodiče s řešením problému nevědí rady, informujeme OSPOD

Řešení krizové situace – zachytíme látku, o které se domníváme, že je omamná nebo psychotropní
– objevenou látku vložíme do obálky, o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř
– o nálezu sepíšeme záznam
– nález předáme Policii ČR

Řešení krizové situace – žák přináší do školy omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům
– takový žák je distributorem OPL a je jedeno, zda látky někomu dává nebo prodává
– oznámíme situaci Policii ČR

Řešení krizové situace – šikana
– rozhovor s informátorem, obětí
– rozhovor se svědky
– rozhovor s agresorem
– ochrana obětí
– seznámení rodičů s problémem
– rozhodování komise (třídní učitel, výchovný poradce nebo metodik prevence ředitel školy)
– seznámení agresora a jeho rodičů se závěry komise

Řešení pokročilého stadia šikany – nutná pomoc zvenčí
– ukončit násilí
– poskytnout první pomoc oběti
– zapamatovat si svědky incidentu
– vyhodnotit situaci
– vyhledat a zajistit svědky – zajistit jejich izolaci
– zajistit doprovod zraněného dítěte do nemocnice
– informovat rodiče oběti
– informovat policii, OSPOD
– oznámit řešení

Řešení krizové situace – agresivní chování
– vyučující přivede agresivního žáka do ředitelny školy, sám se vrátí do třídy
– pan ředitel nebo paní zástupkyně zklidní žáka a vedou s ním rozhovor
– k rozhovoru je přizván třídní učitel

 

11. Spolupráce s odborníky a organizacemi
- Středisko výchovné péče Kompas
- Pedagogicko-psychologická poradna
- OSPOD
- Policie ČR
- Okresní soud
- Archa
- Probační a mediační služba
- Knihovna Náchod
- Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice
- Univerzita Hradec Králové
- Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
- Tomáš Hamberger – Klub aktivních ve vzdělávání
- PROSTOR PRO – Hradec Králové

 

Spolupráce se školní družinou
- celoškolní akce plánujeme společně – vánoční výstava, jarní výstava
- jednou v měsíci společné setkání – širší vedení školy – vyhodnocování, řešení problémů – rizikové chování dětí

12. Školní psycholog
- na naší škole pracuje ve čtvrtek a v pátek
- spolupracuje se třídními učiteli, s vedením školy, s paní Vojtěchovou, s paní Králíčkovou
- jednou v týdnu probíhá schůzka školního psychologa s vedením školy, s metodikem prevence, se spec. pedagogem – M. Vojtěchová, s vedoucím pedagogem AP
(hodnocení týdne, plánování práce psychologa, práce s dětmi, které potřebují pomoc, plánování spolupráce s rodiči)

 

13. Harmonogram programu na školní rok 2021 – 2022

1. – 5. ročník
Třídní učitelé pracují se svými dětmi v rámci hodin EtV.

5. A, 5. B – PPP – prev. program na téma – nebezpečí sociálních sítí, jak trávit volný čas – 4 hodiny
PPP – program zaměřený na vztahy ve třídě

 

6. ročník

Sociální právní ochrana
- OSPOD

Společný pobyt žáků 6. tříd – od neděle do pátku
- Jeden den navštíví žáky paní školní psycholožka a bude s nimi pracovat
cíl – stmelení kolektivu
- prvky osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy

Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
6. B – Prostor PRO HK – Diskriminační chování

 

7. ročník
Základy trestní odpovědnosti
- OSPOD – kurátor
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro chlapce
7. B - Prostor PRO HK – Diskriminační chování
Revolution Train

 

Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu

  

8. ročník

Money for LIFE – projekt zaměřený na finanční gramotnost
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro chlapce
Tomáš Hamberger – Nebezpečí digitální integrity
Revolution Train

 

9. ročník

Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice - „Trestní odpovědnost mládeže po dosažení 15 let a sebeobrana pro mladistvé“
Dominik Macháček – Money for LIFE – projekt zaměřený na finanční gramotnost
Revolution Train

 

14. Prevence jako součást vyučování
Vyučovací předmět Osobnostní a etická výchova
- od 2. – 9. ročníku jedna hodina v týdnu, která je v rozvrhu
- cílem OEV je pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků směřovaného k vytváření hodnotového systému, který vede žáky ke komplexní prosociálnosti
- výchovný styl OEV obsahuje:
1. Vytvořit ze třídy výchovné společenství
2. Používat minimálně odměny a tresty
3. Vytvářet radostnou atmosféru
4. Stanovit jasná pravidla hry
5. Přijmout druhého takového, jaký je
6. Vyjádřit mu sympatie
7. Vybízet k prosociálnosti
8. Do výchovného procesu zapojit rodiče
9. Induktivní disciplína
10. Atributy prosociálnosti

 

- 3 pedagogové naší školy mají dvouleté studium Etické výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové
- v průběhu školního roku se setkává celý pedagogický sbor, kde se formou přednášek a formou zážitkové pedagogiky seznamují s cíli a metodami OEV
- třídní učitelé vyučují tento předmět ve svých třídách – odhalují případné problémy
- všímají si vztahů ve třídě, včas odhalují známky šikany
- hodiny OEV – podporují vztah žáků a třídních učitelů, prohlubují důvěru mezi
nimi

 

Koordinátor etické výchovy
- pomáhá metodicky učitelův v hodinách OEV
- navštěvuje hodiny OEV a podává učitelův zpětnou vazbu
- poskytuje učitelům materiál

 

Vyučovací předmět Rodinná výchova
- 6., 7., a 9. ročník – jedna hodina v týdnu
- obsahem hodin RV jsou témata, jejich prostřednictvím se žáci seznamují s konkrétními informacemi o tom, co způsobuje patologické hráčství, alkohol, cigarety a jiné drogy, jak důležitý je zdravý životní styl, osobní, bezpečí, rodina, získávají informace o lidské sexualitě, učí se umět rozhodovat v různých životních situacích a umět vést zodpovědnost za své chování
- v těchto hodinách se pracuje s metodami zážitkové pedagogiky, hlavní rolí, kritického myšlení

 

15. Analýza současného stavu
- pracovali jsme podle harmonogramu na rok 2020 - 2021

16. Evaluace
- zpětná vazba rodičů na rodičovských schůzkách
- vyhodnocení řešení problémů, týkajících se sociálně negativních vlivů, třídními učiteli
- závěrečné vyhodnocení situace za rok 2020 - 2021 metodikem prevence

17. Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2020 – 2021

 

Ve školním roce 2020 – 2021 jsme pracovali v oblasti prevence rizikového chování podle Preventivného programu naší školy. Spolupracovali jsme s těmito subjekty: OSPOD, Policie ČR, Kompas, PPP, Archa, MP Education Praha, prostor PRO Hradec Králové, pan Tomáš Hamberger. Díky pandemii jsme museli spolupráci s některými institucemi přerušit. Ale naopak jsme navázali spolupráci s jinými.
V době prezenční výuky jsme stihli zrealizovat projekt Tour For The Future, který představil žákům a učitelům nové technologie. Všichni měli možnost si vyzkoušet práci na 3D tiskárně a seznámili se s virtuální realitou. Tento projekt má za cíl propagovat technické vzdělávání a zvyšovat u dětí zájem o řemeslo a studium technických oborů.
Považovali jsme za důležité a užitečné znovu poučit žáky o nebezpečí sociálních sítí a internetu z důvodu, že v době pandemie tráví děti na internetu velkou část dne.
Pan Mgr. Tomáš Hamberger uspořádal přednášky pro 6., 7., 8. a 9. ročníky.
Přednášky byly zaměřeny na kybernetickou kriminalitu, kybergrooming a fakenews.
Dále poučil žáky jak se bezpečně chovat na videokonferencích.
Ve dvou třídách, 7. A a 8. A se objevil problém ve vztazích mezi dětmi, týkající se pomluv na facebooku. Do těchto tříd jsme pozvali na besedu pprap. Jakuba Vacka z Policie ČR, který nám pomohl situaci vyřešit .
Třídy 1. a 2. stupně využívaly ve své práci projekt Jeden svět na školách. Jsou to dokumentární filmy zaměřené na aktuální témata současného světa, především na lidská práva, ale také jak se vyrovnat s handicapy. Tentokrát s těmito filmy pracovali převážně učitelé se svými žáky 2. stupně na hodinách rodinné a etické výchovy. Zaměřili se na environmentální výchovu, sociální vyloučení a závislosti.
Dalším projektem byl interaktivní program KybeLife, zaměřený na kyberšikanu a nebezpečí sociálních sítí. Tento projekt proběhl online v sedmých třídách.
V době distanční výuky jsme využili nabídky organizace PROSTOR PRO z Hradce Králové.
Pro 7. ročník jsme vybrali online únikovou hru zaměřenou na gambling, duševní zdraví, falešné profily, atd. Žáci pracovali ve skupinách samostatně na různých úkolech. Na závěr proběhlo shrnutí a poučení.
V 7. ročníku se uskutečnila online přednáška pro dívky Čas proměn. Vedla ji Mgr. Alena Blažková, lektorka MP Education.
Od 2. do 9. ročníku pracují se žáky třídní učitelé v hodinách osobnostní a etické výchovy Zabývají se vztahy mezi žáky, jejich problémy, komunikací, sebepoznáním a dalšími složkami etické výchovy.
Před třemi lety jsme navázali spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové. Projekt asistentské praxe je zaměřen na výuku etické výchovy.
Školní psycholožka pracovala jak s jednotlivými dětmi, tak s celými třídními kolektivy, převážně v 6. třídách.
Programy, které byly naplánovány na tento školní rok, musí být z důvodu pandemie posunuty na rok další. Je to Revolution Train, Money for LIFE, výstava o Anne Frankové.