Preventivní program

rok 2022– 2023

ZŠ Náchod – Plhov Mgr. Naďa Králíčková

 

Obsah:
1. Úvod
2. Vytyčení sociálně patologických jevů
3. Cíl PP
4. Charakteristika školy
5. Školské poradenské pracoviště
6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole
7. Spolupráce s rodiči
8. Metody práce
9. Volnočasové aktivity
10. Řešení krizových situací
11. Spolupráce s odborníky a organizacemi
12. Harmonogram programu na školní rok 2022 - 2023
13. Prevence jako součást vyučování
14. Analýza současného stavu
15. Evaluace: hodnocení efektivity
16. Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2021 - 2022

 1. Úvod

Minim. preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c) zák. č. 379/2005 Sb.
Drogy a jiné sociálně patologické jevy e dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky.

 2. Vytyčení rizikového chování

- naučit děti, že lhát a krást je špatné
- plánování svého času, režim dne
- drogové závislosti, alkoholismus, kouření
- kriminalita a delikvence
- virtuální drogy (počítače, televize, video)
- kyberšikana
- kybernetická kriminalita
- patologické hráčství (gambling)
- záškoláctví
- šikanování, vandalismus
- xenofobie, rasismus, intolerance
- finanční gramotnost

 3. Cíl MPP

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj žáků.
Cílem je vést žáky ke správnému sebehodnocení, zdravému sebevědomí, stanovení si reálných cílů, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit problémy a konflikty.

 4. Charakteristika školy

ZŠ Náchod - Plhov má 397 žáků v 18 třídách, 32 pedagogů, 5 vychovatelek školní družiny, 10 asistentů pedagoga, 2 ukrajinské učitelky.
Od pátého do devátého ročníku je jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 5. Školské poradenské pracoviště

Žáci mají možnost se obrátit kdykoli s problémem na třídního učitele, metodika prevence, výchovného poradce nebo učitele, ke kterému mají důvěru.
Školní metodik prevence poskytuje konzultace kdykoli, na základě dohody.
Ve čtvrtek a v pátek pracuje s dětmi školní psycholožka.

Preventivní tým
1) členové
- ředitel školy
- zástupce školy
- metodik prevence
- výchovní poradci
- vedoucí vychovatelka školní družiny
- zástupce učitelů 1. stupně
- zástupce učitelů 2. stupně
- speciální pedagog
- vedoucí pedagog AP

2) schůzky – preventivní tým se schází jednou za měsíc

3) činnost – hodnotí situaci v uplynulém měsíci, stanoví si priority na další období

V minulých letech se nám osvědčilo vyhlásit na každý měsíc téma měsíce. S tím pracuje třídní učitel v hodinách osobnostní a etické východy. Na konci měsíce zhodnotí děti společně s učitelem, jak se jim podařilo dané téma splnit.

 Téma měsíce:

Září: Pozdrav, mluvíme slušně
Říjen: Spolupráce
Listopad: Komunikace a naslouchání
Prosinec: Spolupráce
Leden: Kamarádství a přátelská pomoc
Únor: Šikana, agresivní chování
Březen: Vážíme si věcí kolem sebe
Duben: Pozitivní hodnocení druhých, sebehodnocení, sebeúcta
Květen: Odpovědnost za své zdraví, zdravá výživa
Červen: Osobní bezpečí

 6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole

Garantem programu je Základní škola. Za koordinaci preventivních aktivit odpovídá školní metodik prevence. Ten také aktivity plánuje a seznamuje s nimi ostatní pedagogy.
Metodik prevence spolupracuje s výchovnými poradci a ostatními pedagogy.

 7. Spolupráce s rodiči

- třídní schůzky – na třídních schůzkách informuje třídní učitel rodiče o životě školy
- den otevřených dveří – rodiče se mohou účastnit výuky, mají možnost vidět své děti při školní práci
- tradiční výstavy školy – rodiče si společně s dětmi prohlédnout jejich výsledky práce
- zveme rodiče do školy na návštěvu hodin, které by je zajímaly

 8. Metody práce

- aktivní sociální učení
- kooperativní učení
- besedy s odborníky a přednášky
- projektové vyučování
- relaxační techniky
- sociální hry
- dramatizace
- projekty
- interaktivní programy
- spolupráce s rodiči
- individuální přístup k žákům

 9. Volnačasové aktivity

Sportovní výchova
Atletika
Korfbal
Gymnastika
Keramika
Knihovna se studovnou
Velká přestávka – školní dvůr
- tělocvična

 10. Řešení krizových situací

Řešení případů výskytu NL ve škole
- v řádu školy je zakázáno užívat nebo nosit do školy návykové látky
- oznámení záležitosti zákonným zástupcům dle § 7 odst. 1 zák. č. 359/99 Sb.
- oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dle § 10 odst. 4 zák.č. 359/99 Sb.

Řešení krizové situace – žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy
– zajistíme bezpečí žáka a zjistíme zdravotní stav
– je-li stav akutní – zavoláme záchranku, vyrozumíme rodiče a orgán sociálně –právní ochrany
– v případě, že není nutné volat lékaře, voláme rodiče, aby si dítě převzali
– v případě, že se rodič nemůže v krátké době dostavit, je žák pod dohledem třídního učitele

Řešení krizové situace – u žáka zachytíme alkohol nebo tabákové výrobky
– o zachycení věcí sepíšeme záznam, který obsahuje, datum, čas, popis předmětu, komu patří
– vyvodíme kázeňské důsledky
– zachycené předměty předáme rodičům

Řešení krizové situace – objevíme uživatele omamných nebo psychotropních látek
– vytvoříme vhodné klima, aby žák s námi o problému hovořil (s třídním učitelem, s metodikem prevence, s výchovným poradcem)
– informujeme rodiče
– pokud si rodiče s řešením problému nevědí rady, informujeme OSPOD

Řešení krizové situace – zachytíme látku, o které se domníváme, že je omamná nebo psychotropní
– objevenou látku vložíme do obálky, o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř
– o nálezu sepíšeme záznam
– nález předáme Policii ČR

Řešení krizové situace – žák přináší do školy omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům
– takový žák je distributorem OPL a je jedeno, zda látky někomu dává nebo prodává
– oznámíme situaci Policii ČR

Řešení krizové situace – šikana
– rozhovor s informátorem, obětí
– rozhovor se svědky
– rozhovor s agresorem
– ochrana obětí
– seznámení rodičů s problémem
– rozhodování komise (třídní učitel, výchovný poradce nebo metodik prevence ředitel školy)
– seznámení agresora a jeho rodičů se závěry komise

Řešení pokročilého stadia šikany – nutná pomoc zvenčí
– ukončit násilí
– poskytnout první pomoc oběti
– zapamatovat si svědky incidentu
– vyhodnotit situaci
– vyhledat a zajistit svědky – zajistit jejich izolaci
– zajistit doprovod zraněného dítěte do nemocnice
– informovat rodiče oběti
– informovat policii, OSPOD
– oznámit řešení

Řešení krizové situace – agresivní chování
– vyučující přivede agresivního žáka do ředitelny školy, sám se vrátí do třídy
– pan ředitel nebo paní zástupkyně zklidní žáka a vedou s ním rozhovor
– k rozhovoru je přizván třídní učitel

 11. Spolupráce s odborníky a organizacemi

- Středisko výchovné péče Kompas
- Pedagogicko-psychologická poradna
- OSPOD – M. Slovák, L. Vacková
- Policie ČR
- Okresní soud
- Archa
- Probační a mediační služba
- Knihovna Náchod
- Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice
- Univerzita Hradec Králové
- Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
- Tomáš Hamberger – Klub aktivních ve vzdělávání
- PROSTOR PRO – Hradec Králové
- PPP Hradec Králové
- Bc. Dominik Macháček

 Spolupráce se školní družinou

- celoškolní akce plánujeme společně – vánoční výstava, jarní výstava
- jednou v měsíci společné setkání – širší vedení školy – vyhodnocování, řešení problémů – rizikové chování dětí

12. Školní psycholog a školní poradenské pracoviště
- na naší škole pracuje ve čtvrtek a v pátek
- spolupracuje se třídními učiteli, s vedením školy, s paní Vojtěchovou, s paní Králíčkovou
- jednou v týdnu probíhá schůzka školního psychologa s vedením školy, s metodikem prevence, se spec. pedagogem – M. Vojtěchová
(hodnocení týdne, plánování práce psychologa, práce s dětmi, které potřebují pomoc, plánování spolupráce s rodiči)

 13. Harmonogram programu na školní rok 2022 – 2023

1. – 5. ročník
Třídní učitelé pracují se svými dětmi v rámci hodin EtV.

4. A - PPP – HK, Jana Králíková, prev. program na téma – nebezpečí sociálních sítí, jak trávit volný čas

5. A, 5. B – PPP – HK, Jana Králíková, prev. program na téma – nebezpečí sociálních sítí, jak trávit volný čas – 4 hodiny
PPP – program zaměřený na vztahy ve třídě

 6. ročník

Sociální právní ochrana
- OSPOD

Společný pobyt žáků 6. tříd
- Jeden den navštíví žáky paní školní psycholožka a bude s nimi pracovat
cíl – stmelení kolektivu
- prvky osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy

Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – program zaměřený na dospívání

 7. ročník

Základy trestní odpovědnosti
- OSPOD – kurátor
Probační a mediační služba – závislosti na sítích, mobilech, počítači, jak si uspořádat svůj volný čas

 8. ročník

Money for LIFE – projekt zaměřený na finanční gramotnost

Probační a mediační služba – závislosti na sítích, mobilech, počítači, jak si uspořádat svůj volný čas

PPP Hradec Králové , Jana Králíková – 8. A

PPP Hradec Králové , Jana Králíková – 8. B, dlouhodobý program se třídou

 9. ročník

Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice - „Trestní odpovědnost mládeže po dosažení 15 let a sebeobrana pro mladistvé“

Mgr. Alena Blažková - MP Education – 9. A, B – zvládání stresu, hospodaření
s časem, plánování aktivit, učení

14. Prevence jako součást vyučování
Vyučovací předmět Osobnostní a etická výchova
- od 2. – 9. ročníku jedna hodina v týdnu, která je v rozvrhu
- cílem OEV je pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků směřovaného k vytváření hodnotového systému, který vede žáky ke komplexní prosociálnosti
- výchovný styl OEV obsahuje:
1. Vytvořit ze třídy výchovné společenství
2. Používat minimálně odměny a tresty
3. Vytvářet radostnou atmosféru
4. Stanovit jasná pravidla hry
5. Přijmout druhého takového, jaký je
6. Vyjádřit mu sympatie
7. Vybízet k prosociálnosti
8. Do výchovného procesu zapojit rodiče
9. Induktivní disciplína
10. Atributy prosociálnosti

 - dva pedagogové naší školy mají dvouleté studium Etické výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové

- v průběhu školního roku se setkává celý pedagogický sbor, kde se formou přednášek a formou zážitkové pedagogiky seznamují s cíli a metodami OEV
- třídní učitelé vyučují tento předmět ve svých třídách – odhalují případné problémy
- všímají si vztahů ve třídě, včas odhalují známky šikany
- hodiny OEV – podporují vztah žáků a třídních učitelů, prohlubují důvěru mezi
nimi

 Koordinátor etické výchovy

- pomáhá metodicky učitelův v hodinách OEV
- navštěvuje hodiny OEV a podává učitelův zpětnou vazbu
- poskytuje učitelům materiál

 Vyučovací předmět Rodinná výchova

- 6., 7., a 9. ročník – jedna hodina v týdnu
- obsahem hodin RV jsou témata, jejich prostřednictvím se žáci seznamují s konkrétními informacemi o tom, co způsobuje patologické hráčství, alkohol, cigarety a jiné drogy, jak důležitý je zdravý životní styl, osobní, bezpečí, rodina, získávají informace o lidské sexualitě, učí se umět rozhodovat v různých životních situacích a umět vést zodpovědnost za své chování
- v těchto hodinách se pracuje s metodami zážitkové pedagogiky, hlavní rolí, kritického myšlení

 15. Analýza současného stavu

- pracovali jsme podle harmonogramu na rok 2021 - 2022

16. Evaluace
- zpětná vazba rodičů na rodičovských schůzkách
- vyhodnocení řešení problémů, týkajících se sociálně negativních vlivů, třídními učiteli
- závěrečné vyhodnocení situace za rok 2021 - 2022 metodikem prevence

17. Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2021 – 2022

2. – 5. ročník
Třídní učitelé pracují se svými dětmi v rámci hodin EtV.
Metodickou pomoc třídních učitelům zajišťuje metodička EtV N. Králíčková. Navštěvuje hodiny EtV, spolupracuje s třídními učiteli.

5. A, 5. B – PPP – prev. program na téma – nebezpečí sociálních sítí, jak trávit volný čas – 4 hodiny
PPP – program zaměřený na vztahy ve třídě
Programy byly pro třídy užitečné. Následovala reflexe. Třídní učitelé navázali na téma a pracovali s žáky na upevnění získaných dovedností.

6. ročník

Sociální právní ochrana
- OSPOD

Společný pobyt žáků 6. tříd – od neděle do pátku
- Jeden den navštíví žáky paní školní psycholožka a bude s nimi pracovat
cíl – stmelení kolektivu
- prvky osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy

Společný pobyt splnil cíl.

Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu
Projekt vhodnou formou cílí na žáky dané věkové skupiny.
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
6. B – Prostor PRO HK – Diskriminační chování
Toto téma je nutné v dané třídě znovu zopakovat.

 7. ročník

Základy trestní odpovědnosti
- OSPOD – kurátor
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro chlapce
7. B - Prostor PRO HK – Diskriminační chování
Beseda splnila svůj cíl, třídní učitelka navázala na téma v dalších hodinách.
Revolution Train
Po zážitkovém programu ve vlaku následovala ve škole beseda s policií ČR, která byla velmi přínosná.

 Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu

Projekt vhodnou formou cílí na žáky dané věkové skupiny.

 8. ročník

Money for LIFE – projekt zaměřený na finanční gramotnost
Interaktivní program zajímavým způsobem provedl žáky finančními možnostmi a problémy současného života.
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro chlapce
Tomáš Hamberger – Nebezpečí digitální integrity
Náročná ale zajímavá přednáška, žáci připívali svými otázkami a názory.
Revolution Train
Po zážitkovém programu ve vlaku následovala ve škole beseda s policií ČR, která byla velmi přínosná.

 9. ročník

Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice - „Trestní odpovědnost mládeže po dosažení 15 let a sebeobrana pro mladistvé“
Dominik Macháček – Money for LIFE – projekt zaměřený na finanční gramotnost
Interaktivní program zajímavým způsobem provedl žáky finančními možnostmi a problémy současného života.

Revolution Train
Po zážitkovém programu ve vlaku následovala ve škole beseda s policií ČR, která byla velmi přínosná. (pan Jiří Prášek)

Ve školním roce 2021 – 2022 jsme pracovali v oblasti prevence rizikového chování podle Preventivného programu naší školy. Spolupracovali jsme s těmito subjekty: OSPOD, Policie ČR, Kompas, PPP, MP Education Praha, prostor PRO Hradec Králové, pan Tomáš Hamberger. Bc. Dominik Macháček. Díky pandemii jsme museli spolupráci s některými institucemi přerušit. Ale naopak jsme navázali spolupráci s jinými.
Považovali jsme za důležité a užitečné znovu poučit žáky o nebezpečí sociálních sítí a internetu z důvodu, že v době pandemie tráví děti na internetu velkou část dne.

 Pan Mgr. Tomáš Hamberger uspořádal přednášky pro 6., 7., 8. a 9. ročníky.

Přednášky byly zaměřeny na kybernetickou kriminalitu, kybergrooming a fakenews.
Dále poučil žáky jak se bezpečně chovat na videokonferencích.
Ve dvou třídách, 7. A a 8. A se objevil problém ve vztazích mezi dětmi, týkající se pomluv na facebooku. Do těchto tříd jsme pozvali na besedu pprap. Jakuba Vacka z Policie ČR, který nám pomohl situaci vyřešit .
Třídy 1. a 2. stupně využívaly ve své práci projekt Jeden svět na školách. Jsou to dokumentární filmy zaměřené na aktuální témata současného světa, především na lidská.

Sociometrická šetření 

Jednou ročně probíhájí sociometrická šetření ve spolupráci se školní psycholožkou Markétou Vyšatovou.