Preventivní program

rok 2023– 2024

ZŠ Náchod – Plhov Mgr. Naďa Králíčková

 Obsah:

1. Úvod
2. Vytyčení sociálně patologických jevů
3. Cíl PP
4. Charakteristika školy
5. Školské poradenské pracoviště
6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole
7. Spolupráce s rodiči
8. Metody práce
9. Volnočasové aktivity
10. Řešení krizových situací
11. Spolupráce s odborníky a organizacemi
12. Harmonogram programu na školní rok 2023 - 2024
13. Prevence jako součást vyučování
14. Analýza současného stavu
15. Evaluace: hodnocení efektivity
16. Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2022 - 2023

 1. Úvod

Minim. preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c) zák. č. 379/2005 Sb.
Drogy a jiné sociálně patologické jevy e dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky.

 2. Vytyčení rizikového chování

- naučit děti, že lhát a krást je špatné
- plánování svého času, režim dne
- drogové závislosti, alkoholismus, kouření
- kriminalita a delikvence
- virtuální drogy (počítače, televize, video)
- kyberšikana
- kybernetická kriminalita
- patologické hráčství (gambling)
- záškoláctví
- šikanování, vandalismus
- xenofobie, rasismus, intolerance
- poruchy přijmu potravy
- finanční gramotnost

 3. Cíl MPP

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj žáků.
Cílem je vést žáky ke správnému sebehodnocení, zdravému sebevědomí, stanovení si reálných cílů, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit problémy a konflikty.

 4. Charakteristika školy

ZŠ Náchod - Plhov má 407 žáků v 19 třídách, 32 pedagogů, 5 vychovatelek školní družiny, 11 asistentů pedagoga, 2 ukrajinské učitelky.
Od pátého do devátého ročníku je jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 5. Školské poradenské pracoviště

Žáci mají možnost se obrátit kdykoli s problémem na třídního učitele, metodika prevence, výchovného poradce nebo učitele, ke kterému mají důvěru.
Školní metodik prevence poskytuje konzultace kdykoli, na základě dohody.
Ve čtvrtek a v pátek pracuje s dětmi školní psycholožka.

Preventivní tým
1) členové
- ředitel školy
- zástupce školy
- metodik prevence
- výchovní poradci
- vedoucí vychovatelka školní družiny
- zástupce učitelů 1. stupně
- zástupce učitelů 2. stupně
- speciální pedagog
- vedoucí pedagog AP

2) schůzky – preventivní tým se schází jednou za měsíc

3) činnost – hodnotí situaci v uplynulém měsíci, stanoví si priority na další období

V minulých letech se nám osvědčilo vyhlásit na každý měsíc téma měsíce. S tím pracuje třídní učitel v hodinách osobnostní a etické východy. Na konci měsíce zhodnotí děti společně s učitelem, jak se jim podařilo dané téma splnit.

 Téma měsíce:

Září: Pozdrav, mluvíme slušně
Říjen: Spolupráce
Listopad: Komunikace a naslouchání
Prosinec: Spolupráce
Leden: Kamarádství a přátelská pomoc
Únor: Šikana, agresivní chování
Březen: Vážíme si věcí kolem sebe
Duben: Pozitivní hodnocení druhých, sebehodnocení, sebeúcta
Květen: Odpovědnost za své zdraví, zdravá výživa
Červen: Osobní bezpečí

 6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole

Garantem programu je Základní škola. Za koordinaci preventivních aktivit odpovídá školní metodik prevence. Ten také aktivity plánuje a seznamuje s nimi ostatní pedagogy.
Metodik prevence spolupracuje s výchovnými poradci a ostatními pedagogy.

 7. Spolupráce s rodiči

- třídní schůzky – na třídních schůzkách informuje třídní učitel rodiče o životě školy
- den otevřených dveří – rodiče se mohou účastnit výuky, mají možnost vidět své děti při školní práci
- tradiční výstavy školy – rodiče si společně s dětmi prohlédnout jejich výsledky práce
- zveme rodiče do školy na návštěvu hodin, které by je zajímaly

 8. Metody práce

- aktivní sociální učení
- kooperativní učení
- besedy s odborníky a přednášky
- projektové vyučování
- relaxační techniky
- sociální hry
- dramatizace
- projekty
- interaktivní programy
- spolupráce s rodiči
- individuální přístup k žákům

 9. Volnačasové aktivity

Sportovní výchova
Atletika
Korfbal
Gymnastika
Keramika
Knihovna se studovnou
Velká přestávka – školní dvůr
- tělocvična
- deskové hry na chodbách
- herna
- koutky s křesílky na povídání

 10. Řešení krizových situací

Řešení případů výskytu NL ve škole
- v řádu školy je zakázáno užívat nebo nosit do školy návykové látky
- oznámení záležitosti zákonným zástupcům dle § 7 odst. 1 zák. č. 359/99 Sb.
- oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dle § 10 odst. 4 zák.č. 359/99 Sb.

Řešení krizové situace – žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy
– zajistíme bezpečí žáka a zjistíme zdravotní stav
– je-li stav akutní – zavoláme záchranku, vyrozumíme rodiče a orgán sociálně –právní ochrany
– v případě, že není nutné volat lékaře, voláme rodiče, aby si dítě převzali
– v případě, že se rodič nemůže v krátké době dostavit, je žák pod dohledem třídního učitele

Řešení krizové situace – u žáka zachytíme alkohol nebo tabákové výrobky
– o zachycení věcí sepíšeme záznam, který obsahuje, datum, čas, popis předmětu, komu patří
– vyvodíme kázeňské důsledky
– zachycené předměty předáme rodičům

Řešení krizové situace – objevíme uživatele omamných nebo psychotropních látek
– vytvoříme vhodné klima, aby žák s námi o problému hovořil (s třídním učitelem, s metodikem prevence, s výchovným poradcem)
– informujeme rodiče
– pokud si rodiče s řešením problému nevědí rady, informujeme OSPOD

Řešení krizové situace – zachytíme látku, o které se domníváme, že je omamná nebo psychotropní
– objevenou látku vložíme do obálky, o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř
– o nálezu sepíšeme záznam
– nález předáme Policii ČR

Řešení krizové situace – žák přináší do školy omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům
– takový žák je distributorem OPL a je jedeno, zda látky někomu dává nebo prodává
– oznámíme situaci Policii ČR

Řešení krizové situace – šikana
– rozhovor s informátorem, obětí
– rozhovor se svědky
– rozhovor s agresorem
– ochrana obětí
– seznámení rodičů s problémem
– rozhodování komise (třídní učitel, výchovný poradce nebo metodik prevence ředitel školy)
– seznámení agresora a jeho rodičů se závěry komise

Řešení pokročilého stadia šikany – nutná pomoc zvenčí
– ukončit násilí
– poskytnout první pomoc oběti
– zapamatovat si svědky incidentu
– vyhodnotit situaci
– vyhledat a zajistit svědky – zajistit jejich izolaci
– zajistit doprovod zraněného dítěte do nemocnice
– informovat rodiče oběti
– informovat policii, OSPOD
– oznámit řešení

Řešení krizové situace – agresivní chování
– vyučující přivede agresivního žáka do ředitelny školy, sám se vrátí do třídy
– pan ředitel nebo paní zástupkyně zklidní žáka a vedou s ním rozhovor
– k rozhovoru je přizván třídní učitel

 11. Spolupráce s odborníky a organizacemi

- Středisko výchovné péče Kompas
- Pedagogicko-psychologická poradna
- OSPOD – M. Slovák, L. Vacková
- Policie ČR
- Okresní soud
- Archa
- Probační a mediační služba
- Knihovna Náchod
- Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice
- Univerzita Hradec Králové
- Čas proměn, MP Education, s. r. o. – pro dívky
- Tomáš Hamberger – Klub aktivních ve vzdělávání
- PROSTOR PRO – Hradec Králové
- PPP Hradec Králové
- Bc. Dominik Macháček

 Spolupráce se školní družinou

- celoškolní akce plánujeme společně – vánoční výstava, jarní výstava
- jednou v měsíci společné setkání – širší vedení školy – vyhodnocování, řešení problémů – rizikové chování dětí

12. Školní psycholog a školní poradenské pracoviště
- na naší škole pracuje ve čtvrtek a v pátek
- spolupracuje se třídními učiteli, s vedením školy, s paní Vojtěchovou, s paní Králíčkovou
- jednou v týdnu probíhá schůzka školního psychologa s vedením školy, s metodikem prevence, se spec. pedagogem – M. Vojtěchová
(hodnocení týdne, plánování práce psychologa, práce s dětmi, které potřebují pomoc, plánování spolupráce s rodiči)

 13. Harmonogram programu na školní rok 2023 – 2024

1. – 5. ročník
Třídní učitelé pracují se svými dětmi v rámci hodin EtV.

2. A, 3. B - Por. Mgr. Miroslav Mervart, policejní preventista pro okres Náchod, krajské ředitelství Královehradeckého kraje
Bezpečně v kyberprostoru a Tvoje cesta online.
Přednáška seznamuje s problematikou pohybu dětí v online prostředí, sociálních sítích a všeobecně v kyberprostoru. Sdílení informací a problematiku anonymity uživatelů, hraní online-her, zveřejňování fotografií spolužáků, osobní údajů. Dále se snaží pochopitelnou formou objasnit pojmy jako jsou kyberšikana, kybergrooming, sexting a jejich důsledky. Cílem je děti seznámit se základy jejich fungování v online prostředí tak, aby se nestaly možnou obětí protiprávního jednání. Rozsah přednášky jsou dvě vyučovací hodiny.

5. A - Por. Mgr. Miroslav Mervart, policejní preventista pro okres Náchod, krajské ředitelství Královehradeckého kraje
Bezpečně v kyberprostoru a Tvoje cesta online.
Přednáška seznamuje s problematikou pohybu dětí v online prostředí, sociálních sítích a všeobecně v kyberprostoru. Sdílení informací a problematiku anonymity uživatelů, hraní online-her, zveřejňování fotografií spolužáků, osobní údajů. Dále se snaží pochopitelnou formou objasnit pojmy jako jsou kyberšikana, kybergrooming, sexting a jejich důsledky. Cílem je děti seznámit se základy jejich fungování v online prostředí tak, aby se nestaly možnou obětí protiprávního jednání. Rozsah přednášky jsou dvě vyučovací hodiny.

3. A., 4. B - Bezpečně v kyberprostoru a Tvoje cesta online.
Přednáška seznamuje s problematikou pohybu dětí v online prostředí, sociálních sítích a všeobecně v kyberprostoru. Sdílení informací a problematiku anonymity uživatelů, hraní online-her, zveřejňování fotografií spolužáků, osobní údajů. Dále se snaží pochopitelnou formou objasnit pojmy jako jsou kyberšikana, kybergrooming, sexting a jejich důsledky. Cílem je děti seznámit se základy jejich fungování v online prostředí tak, aby se nestaly možnou obětí protiprávního jednání. Rozsah přednášky jsou dvě vyučovací hodiny.

Por. Mgr. Miroslav Mervart, policejní preventista pro okres Náchod, krajské ředitelství Královehradeckého kraje

Základy dopravní výchovy.
Přednáška je určena pro první stupeň. Představuje povinnosti jednotlivých účastníků silničního provozu. Na co si dát pozor v dopravě jako chodec, cyklista a spolujezdec ve vozidle. Cílem přednášky je děti seznámit se základy chování v silničním provozu. Rozsah jsou dvě vyučovací hodiny.
- Budeme plánovat, do kterých tříd přednášku zařadíme.

 

6. ročník

Sociální právní ochrana
- OSPOD – Lada Vacková

Společný pobyt žáků 6. tříd
Jeden den navštíví žáky paní školní psycholožka a bude s nimi pracovat.
cíl – stmelení kolektivu
- prvky osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy

Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu

Čas proměn, MP Education, s. r. o. – program zaměřený na dospívání
„Dospívám aneb život plný změn Obsah: stavba a funkce ženských pohlavních orgánů, hormony - emocionální změny, sociální dozrávání menstruační cyklus - fyziologický průběh a patologické odchylky, správné hygienické návyky hygienické potřeby pro dívky během menstruace, vhodná životospráva v období puberty

Mgr. Alen a Blažková, MP Education, s. r. o.
„Učím se učit“
Obsah: sebepoznání žáka (paměť a učení), styl učení (způsob přijímání a prezentace svých dovedností) chyby při učení (vnitřní i vnější podmínky), samostatnost v učení, motivace, tréma, strach - vliv na učení 90 min. přednáška inovativní vyučovací metody: brainstorming, myšlenkové mapy, mnemotechnické pomůcky, Cornellův systém psaní poznámek, One note, techniky na zlepšení paměti, vzdělávací internetové aplikace

6. A, 6. B, 6. C – Por. Mgr. Miroslav Mervart, policejní preventista pro okres Náchod, krajské ředitelství Královehradeckého kraje
Závislosti a drogová problematika.
Přednáška seznamuje děti obecně s problematikou závislostí, co lze pod ně zařadit, jejich základní rozdělení, dále problematiku společensky tolerovaných závislostí (alkohol, tabák), právní následky spojené s nelegálními drogami, právní následky při účasti v silničním provozu pod vlivem návykových látek, dále pak příčiny závislostí a upozornit na prevenci. Cílem je děti seznámit s problematikou závislostí tak, aby se na nejnižší možnou míru minimalizoval jejich styk s návykovými látkami a též i s lidmi na nich závislými. Přednáška zabere dvě vyučovací hodiny.

 

7. ročník
Základy trestní odpovědnosti
- OSPOD – kurátor Martin Slovák
Probační a mediační služba – závislosti na sítích, mobilech, počítači, jak si uspořádat svůj volný čas

7. A, 7. B - Por. Mgr. Miroslav Mervart, policejní preventista pro okres Náchod, krajské ředitelství Královehradeckého kraje
Závislosti a drogová problematika.
Přednáška seznamuje děti obecně s problematikou závislostí, co lze pod ně zařadit, jejich základní rozdělení, dále problematiku společensky tolerovaných závislostí (alkohol, tabák), právní následky spojené s nelegálními drogami, právní následky při účasti v silničním provozu pod vlivem návykových látek, dále pak příčiny závislostí a upozornit na prevenci. Cílem je děti seznámit s problematikou závislostí tak, aby se na nejnižší možnou míru minimalizoval jejich styk s návykovými látkami a též i s lidmi na nich závislými. Přednáška zabere dvě vyučovací hodiny.

 

8. ročník

Por. Mgr. Miroslav Mervart, policejní preventista pro okres Náchod, krajské ředitelství Královehradeckého kraje

Závislosti a drogová problematika.
Přednáška seznamuje děti obecně s problematikou závislostí, co lze pod ně zařadit, jejich základní rozdělení, dále problematiku společensky tolerovaných závislostí (alkohol, tabák), právní následky spojené s nelegálními drogami, právní následky při účasti v silničním provozu pod vlivem návykových látek, dále pak příčiny závislostí a upozornit na prevenci. Cílem je děti seznámit s problematikou závislostí tak, aby se na nejnižší možnou míru minimalizoval jejich styk s návykovými látkami a též i s lidmi na nich závislými. Přednáška zabere dvě vyučovací hodiny.

 

9. ročník

Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice - „Trestní odpovědnost mládeže po dosažení 15 let a sebeobrana pro mladistvé“

Mgr. Alena Blažková - MP Education – 9. A, B –
„Nestresuj se stresem“
Obsah: co je stres a jak na něj reagujeme, co nám pomáhá, techniky uvolňování napětí, relaxace, co dělat pro zmírnění následků různé stresové situace - neúspěch, nespokojenost se svým tělem, pocit trapnosti, škola - zkoušky, vztahy, rodinné problémy a jejich důsledky - zlozvyky, nespavost, sebepoškozování, panické ataky, úzkost

 

Spolupracujeme s panem Jakubem Vackem, Policie ČR. Pomáhá nám řešit náhlé problémy, které je zapotřebí vyřešit ihned , radí nám, jakými cestami pracovat.
Oslovili jsme pana Tomáše Hambergera s požadavkem přednášek na téma umělé inteligence.
S panem Dominikem Macháčkem budeme domlouvat další spolupráci. Připravuje nové projekty, které budou dokončeny po novém roce. Dále budeme domlouvat workshopy podle jeho nabídky.
Chceme se zaměřit na rozšíření pogramů, které se týkají sociálních sítí, používání mobilů a času stráveného na počítačích, pro 1. stupeň. Vidíme, že tento problém se posunuje stále více k menších dětem.
Budeme se zaměřovat na zdravý životní styl a poruchy přijmu potravy. Využijeme dotačních programů. Na bližší informace čekáme.

14. Prevence jako součást vyučování
Vyučovací předmět Osobnostní a etická výchova
- od 2. – 9. ročníku jedna hodina v týdnu, která je v rozvrhu
- cílem OEV je pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků směřovaného k vytváření hodnotového systému, který vede žáky ke komplexní prosociálnosti
- výchovný styl OEV obsahuje:
1. Vytvořit ze třídy výchovné společenství
2. Používat minimálně odměny a tresty
3. Vytvářet radostnou atmosféru
4. Stanovit jasná pravidla hry
5. Přijmout druhého takového, jaký je
6. Vyjádřit mu sympatie
7. Vybízet k prosociálnosti
8. Do výchovného procesu zapojit rodiče
9. Induktivní disciplína
10. Atributy prosociálnosti

 - dva pedagogové naší školy mají dvouleté studium Etické výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové

- v průběhu školního roku se setkává celý pedagogický sbor, kde se formou přednášek a formou zážitkové pedagogiky seznamují s cíli a metodami OEV
- třídní učitelé vyučují tento předmět ve svých třídách – odhalují případné problémy
- všímají si vztahů ve třídě, včas odhalují známky šikany
- hodiny OEV – podporují vztah žáků a třídních učitelů, prohlubují důvěru mezi
nimi

 Koordinátor etické výchovy

- pomáhá metodicky učitelův v hodinách OEV
- navštěvuje hodiny OEV a podává učitelův zpětnou vazbu
- poskytuje učitelům materiál

 Vyučovací předmět Rodinná výchova

- 6., 7., a 9. ročník – jedna hodina v týdnu
- obsahem hodin RV jsou témata, jejich prostřednictvím se žáci seznamují s konkrétními informacemi o tom, co způsobuje patologické hráčství, alkohol, cigarety a jiné drogy, jak důležitý je zdravý životní styl, osobní, bezpečí, rodina, získávají informace o lidské sexualitě, učí se umět rozhodovat v různých životních situacích a umět vést zodpovědnost za své chování
- v těchto hodinách se pracuje s metodami zážitkové pedagogiky, hlavní rolí, kritického myšlení

 15. Analýza současného stavu

- pracovali jsme podle harmonogramu na rok 2022 - 2023

16. Evaluace
- zpětná vazba rodičů na rodičovských schůzkách
- vyhodnocení řešení problémů, týkajících se sociálně negativních vlivů, třídními učiteli
- závěrečné vyhodnocení situace za rok 2022 - 2023 metodikem prevence

17. Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2022 – 2023

2. – 5. ročník
Třídní učitelé pracují se svými dětmi v rámci hodin EtV.

4. A - PPP – HK, Jana Králíková, prev. program na téma – nebezpečí sociálních sítí, jak trávit volný čas

5. A, 5. B – PPP – HK, Jana Králíková, prev. program na téma – nebezpečí sociálních sítí, jak trávit volný čas – 4 hodiny
PPP – program zaměřený na vztahy ve třídě
Spolupráce s paní J. Králíkovou byla přínosná, více ale v nižších ročnících. Po besedách následovala povídání s třídními učiteli a doporučení paní lektorky jak na její práci navázat a na co se soustředit. Důležitá byla role učitele v roli supervizora.

 

6. ročník

Sociální právní ochrana
- OSPOD
Tato přednáška poskytne dětem základní informace o fungování OSPOD, jak mohou ochránit dítě.

Společný pobyt žáků 6. tříd
Jeden den navštívila žáky paní školní psycholožka a pracovala s nimi. Cílem bylo stmelení kolektivu. Děti se vrátily spokojené, učitelé hodnotili pobyt jako přínosný.

Kyber LIFE – projekt zaměřený na nebezpečí sociálních sítí, kyberšikanu
Tento program má výbornou úroveň, pro děti je interaktivní a přínosný, budeme nadále tento program objednávat.
Čas proměn, MP Education, s. r. o. – program zaměřený na dospívání
Výborná lektorka, přiměřenou formou podává žákům informace.

 

7. ročník
Základy trestní odpovědnosti
- OSPOD – kurátor
Pan Slovák navštěvuje naši školu mnoho let. Žáci získají povědomí o tresní odpovědnosti.
Probační a mediační služba – závislosti na sítích, mobilech, počítači, jak si uspořádat svůj volný čas
Tato služba představuje svoji práci a dále se domlouváme na tématu, které je zapotřebí otevřít pro danou třídu.

 

8. ročník

Money for LIFE – projekt zaměřený na finanční gramotnost

Probační a mediační služba – závislosti na sítích, mobilech, počítači, jak si uspořádat svůj volný čas

PPP Hradec Králové , Jana Králíková – 8. A
Viz. – hodnocení výše

PPP Hradec Králové , Jana Králíková – 8. B, dlouhodobý program se třídou

 

9. ročník

Mgr. Alena Blažková - MP Education – 9. A, B – zvládání stresu, hospodaření
s časem, plánování aktivit, učení

Tuto přednášku jsme zařadili před přijímačkami, v době, kdy děti pociťují napětí a někteří mají problém s hospodařením s časem, s plánováním svých povinností,…

Ve školním roce 2022 – 2023 jsme pracovali v oblasti prevence rizikového chování podle Preventivného programu naší školy. Spolupracovali jsme s těmito subjekty: OSPOD, Policie ČR, Kompas, PPP, MP Education Praha, Bc. Dominik Macháček, probační a mediační služba,
Považovali jsme za důležité a užitečné znovu poučit žáky o nebezpečí sociálních sítí. Rozšiřujeme besedy do nižších ročníků na 1. stupni.
Primární prevence nabírá v současném světě na důležitosti. Převážně témata, která ohrožují zdravý vývoj dětí. Ať je to kyberšikana, kybergrooming, fakenews, dezinformace a užívání návykových látek. A základem toho, abychom děti uchránili, je předat jim dostatek informací a vytvořit pro ně bezpečné prostředí a bezpečné vztahy. A na to se zaměřujeme celým životem naší školy.
V letošním roce jsme spolupracovali s PPP Hradec Králové s paní Janou Králíkovou, s OSPOD v Náchodě s panem Martinem Slovákem a paní Ladou Vackovou, s Policií ČR s panem Jakubem Vackem a Markem Prázou, se střediskem výchovné péče Kompas, s panem Dominikem Macháčkem, režisérem, s MP Education s paní Alenou Blažkovou, s Archou a dalšími subjekty.
Na 1. stupni se soustředíme na to, abychom děti informovali o sociálních sítích a to prostřednictvím besed a programů PPP Hradec Králové. Třídní učitelé mají prostor na utváření postojů žáků k vytváření hodnotového systému v hodinách etické výchovy, která prostupuje školou od 2. do 9. třídy.
4. ročník měl program zaměřený na sociální sítě, jak se na nich pohybovat, jejich úskalí a na to, jak trávit volný čas. Program vedla paní Jana Králíková z PPP Hradec Králové.
Tentýž program proběhl i v 5. třídách.
6. ročníky strávily několik dní na stmelovacím pobytu v měsíci září. Vyslechly si přednášku o sociálněprávní ochraně dětí, organizovanou OSPOD Náchod. Dále se žáci zúčastnili projektu KyberLIFE, zaměřeného na kyberšikanu a projektu Čas proměn, MP Education, zaměřeného na dospívání.
V 7. ročníku proběhla přednáška pana Martina Slováka, kurátora OSPOD, na téma Základy trestní odpovědnosti. Probační a mediační služba seznámila žáky s tím, jak si efektivně uspořádat svůj volný čas, jak se nestát závislými na počítačích a mobilech.
V 8. ročníku žáci prošli projektem Money for LIFE, který byl zaměřený na finanční gramotnost. Probační a mediační služba informovala žáky o náplni své práce a dále o důležitosti toho, jak trávit svůj volný čas. Dále pak pokračovala spolupráce s paní Janou Králíkovou z PPP v Hradci Králové. Program se zabýval vztahy v třídních kolektivech.
V 9. třídách promluvila paní Alena Blažková z MP Education o zvládání stresu, hospodaření s časem, plánování aktivit a o učení.
Ve škole pracuje Školské poradenské pracoviště, které je zastoupeno paní zástupkyní Mgr. Martinou Olejákovou, speciálním pedagogem Mgr. Magdou Vojtěchovou, metodikem prevence Mgr. Naďou Králíčkovou a školní psycholožkou Mgr. Markétou Vyšatovou.
Členové se scházejí jednou v týdnu na společné poradě.
A hlavně si s dětmi povídáme, pracujeme na společné tvorbě a výrobě různých věcí, pořádáme výstavy a projekty, jezdíme na výlety a poznávací exkurze.
Tím vším formujeme jejich osobnost a dáváme možnost nového poznání.