Školní metodik prevence

Minimální preventivní program

rok 2016 – 2017

ZŠ Náchod – Plhov, Mgr. Naďa Králíčková

Úvod

Minim. preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c) zák. č. 379/2005 Sb.

Drogy a jiné sociálně patologické jevy e dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky.

Vytyčení rizikového chování

- drogové závislosti, alkoholismus, kouření

- kriminalita a delikvence

- virtuální drogy (počítače, televize, video)

- kyberšikana

- patologické hráčství (gambling)

- záškoláctví

- šikanování, vandalismus

- xenofobie, rasismus, intolerance

Cíl MPP

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj žáků.

Cílem je vést žáky ke správnému sebehodnocení, zdravému sebevědomí, stanovení si reálných cílů, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit problémy a konflikty.

Charakteristika školy

ZŠ Náchod Plhov má 368 žáků v 16 třídách, 26 pedagogů, 4 vychovatelky školní družiny, šest asistentů pedagoga.

Od pátého do devátého ročníku je jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Školské poradenské pracoviště

Žáci mají možnost se obrátit kdykoli s problémem na třídního učitele, metodika prevence, výchovného poradce nebo učitele, ke kterému mají důvěru.

Školní metodik prevence poskytuje konzultace kdykoli, na základě dohody.

Preventivní tým

1) členové

- ředitel školy

- zástupce školy

- metodik prevence

- výchovní poradci

- vedoucí vychovatelka školní družiny

- zástupce učitelů 1. stupně

- zástupce učitelů 2. stupně

2) schůzky – preventivní tým se schází jednou za měsíc

3) činnost – hodnotí situaci v uplynulém měsíci, stanoví si priority na další období

V minulých letech se nám osvědčilo vyhlásit na každý měsíc téma měsíce. S tím pracuje třídní učitel v hodinách osobnostní a etické východy. Na konci měsíce zhodnotí děti společně s učitelem, jak se jim podařilo dané téma splnit.

Téma měsíce:

Září: Pozdrav, mluvíme slušně

Říjen: Spolupráce

Listopad: Komunikace a naslouchání

Prosinec: Spolupráce

Leden: Kamarádství a přátelská pomoc

Únor: Šikana, agresivní chování

Březen: Vážíme si věcí kolem sebe

Duben: Pozitivní hodnocení druhých, sebehodnocení, sebeúcta

Květen: Odpovědnost za své zdraví, zdravá výživa

Červen: Osobní bezpečí

Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole

Garantem programu je Základní škola. Za koordinaci preventivních aktivit odpovídá školní metodik prevence. Ten také aktivity plánuje a seznamuje s nimi ostatní pedagogy.

Metodik prevence spolupracuje s výchovnými poradci a ostatními pedagogy.

Spolupráce s rodiči

- třídní schůzky – na třídních schůzkách informuje třídní učitel rodiče o životě školy

- přednáška pro rodiče

- den otevřených dveří – rodiče se mohou účastnit výuky, mají možnost vidět své děti při školní práci

- tradiční výstavy školy – rodiče si společně s dětmi prohlédnout jejich výsledky práce

- výtvarné dílny – rodiče, děti, učitelé

Metody práce

- aktivní sociální učení

- kooperativní učení

- besedy s odborníky a přednášky

- projektové vyučování

- relaxační techniky

- sociální hry

- dramatizace

- spolupráce s rodiči

- individuální přístup k žákům

Volnačasové aktivity

Sportovní výchova

Basketbal

Atletika

Korfbal

Florbal

Gymnastika

Vaření

Keramika

Knihovna se studovnou

Velká přestávka – školní dvůr

- tělocvična

Řešení krizových situací

Řešení případů výskytu NL ve škole

- v řádu školy je zakázáno užívat nebo nosit do školy návykové látky

- oznámení záležitosti zákonným zástupcům dle § 7 odst. 1 zák. č. 359/99 Sb.

- oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dle § 10 odst. 4 zák.č. 359/99 Sb.

Řešení krizové situace – žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy

– zajistíme bezpečí žáka a zjistíme zdravotní stav

– je-li stav akutní – zavoláme záchranku, vyrozumíme rodiče a orgán sociálně –právní ochrany

– v případě, že není nutné volat lékaře, voláme rodiče, aby si dítě převzali

– v případě, že se rodič nemůže v krátké době dostavit, je žák pod dohledem třídního učitele

Řešení krizové situace – u žáka zachytíme alkohol nebo tabákové výrobky

– o zachycení věcí sepíšeme záznam, který obsahuje, datum, čas, popis předmětu, komu patří

– vyvodíme kázeňské důsledky

– zachycené předměty předáme rodičům

Řešení krizové situace – objevíme uživatele omamných nebo psychotropních látek

– vytvoříme vhodné klima, aby žák s námi o problému hovořil (s třídním učitelem, s metodikem prevence, s výchovným poradcem)

– informujeme rodiče

– pokud si rodiče s řešením problému nevědí rady, informujeme OSPOD

Řešení krizové situace – zachytíme látku, o které se domníváme, že je omamná nebo psychotropní

– objevenou látku vložíme do obálky, o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř

– o nálezu sepíšeme záznam

– nález předáme Policii ČR

Řešení krizové situace – žák přináší do školy omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům

– takový žák je distributorem OPL a je jedeno, zda látky někomu dává nebo prodává

– oznámíme situaci Policii ČR

Řešení krizové situace – šikana

– rozhovor s informátore , obětí

– rozhovor se svědky

– rozhovor s agresorem

– ochrana obětí

– seznámení rodičů s problémem

– rozhodování komise (třídní učitel, výchovný poradce nebo metodik prevence ředitel školy)

– seznámení agresora a jeho rodičů se závěry komise

Řešení pokročilého stadia šikany – nutná pomoc zvenčí

– ukončit násilí

– poskytnout první pomoc oběti

– zapamatovat si svědky incidentu

– vyhodnotit situaci

– vyhledat a zajistit svědky – zajistit jejich izolaci

– zajistit doprovod zraněného dítěte do nemocnice

– informovat rodiče oběti

– informovat policii, OSPOD

– oznámit řešení

Řešení krizové situace – agresivní chování

– vyučující přivede agresivního žáka do ředitelny školy, sám se vrátí do třídy

– pan ředitel nebo paní zástupkyně zklidní žáka a vedou s ním rozhovor

– k rozhovoru je přizván třídní učitel

Spolupráce s odborníky a organizacemi

- Středisko výchovné péče Kompas

- Pedagogicko-psychologická poradna

- OSPOD

- Policie ČR

- Okresní soud

- Archa

- Probační a mediační služba

Harmonogram programu na školní rok 2016 – 2017

1. ročník

Bezpečně chování

Dopravní výchova – bezpečné přecházení „Vidět a být viděn"

- Policie ČR

2. ročník

Bezpečně chování

„Malý kriminalista"

- Policie ČR

3. ročník

Bezpečné chování

Dopravní výchova pravidla silničního provozu – chodec, cyklista

- Policie ČR

4. ročník

Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – chodec, cyklista, teoretická část

Dopravní výchova – pravidla silničního provozu, praktická část na dopravním hřišti

- Policie ČR

5. ročník

Městská policie

Základy první pomoci

- Policie ČR

6. ročník

Program pro nové kolektivy

- školní psycholog

Sociální právní ochrana

- OSPOD

Kompetence a činnost městské policie

Šikana, kyberšikana

Právo, morálka, odpovědnost

- Policie ČR

Společný pobyt žáků 6. tříd

- cíl – stmelení kolektivu

- prvky osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy

7. ročník

Základy trestní odpovědnosti

- OSPOD – kurátor

Kompetence a činnost městské policie

Právo, morálka, odpovědnost

- Policie ČR

8. ročník

Přestupky a trestné činy

Právo v praxi

Minikurz základních prvků sebeobrany pro dívky

- Policie ČR

Poruchy příjmu potravy

- OSPOD

9. ročník

Sexuální výchova – Studentka nebo maminka

Poruchy přijmu potravy

- OSPOD

Jednání s neznámými lidmi, předcházení rizik

Minikurz základních prvků sebeobrany pro dívky

Přestupky a trestné činy

Mladý motorista

- Policie ČR

Probační a mediační služba – seznámení s tím, co tato služba poskytuje

přednáška Antisemitismus a holocaust – PhDr. Jana Hofmanová

- předsudky ( názory, postoje, činy,jednání)

- stereotypy myšlení

Vzdělávání – pedagogický sbor

- Metody práce a plánovací model v hodinách EtV (20 hodin), celý ped. sbor

- Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně ( 6 hodin), celý ped. sbor

- „Rady zkušeného vychovatele", základní pravidla úspěšné výchovy dětí – celý ped. sbor

- Podpora zapojení dětí s obtížnější sociální adaptabilitou, zejména žáků s PAS, do kolektivu školní třídy ( 8 hodin) – N. Králíčková

- Mentorská podpora učitelů

Prevence jako součást vyučování

Vyučovací předmět Osobnostní a etická výchova

- od 2. – 9. ročníku jedna hodina v týdnu, která je v rozvrhu

- cílem OEV je pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků směřovaného k vytváření hodnotového systému, který vede žáky ke komplexní prosociálnosti

- výchovný styl OEV obsahuje:

Vytvořit ze třídy výchovné společenství Používat minimálně odměny a tresty Vytvářet radostnou atmosféruStanovit jasná pravidla hry Přijmout druhého takového, jaký je Vyjádřit mu sympatie Vybízet k prosociálnosti Do výchovného procesu zapojit rodiče Induktivní disciplína Atributy prosociálnosti

- 4 pedagogové naší školy mají dvouleté studium Etické výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové

- v průběhu školního roku se setkává celý pedagogický sbor, kde se formou přednášek a formou zážitkové pedagogiky seznamují s cíli a metodami OEV

- třídní učitelé vyučují tento předmět ve svých třídách – odhalují případné problémy

- všímají si vztahů ve třídě, včas odhalují známky šikany

- hodiny OEV – podporují vztah žáků a třídních učitelů, prohlubují důvěru mezi

nimi

Koordinátor etické výchovy

- pomáhá metodicky učitelův v hodinách OEV

- navštěvuje hodiny OEV a podává učitelův zpětnou vazbu

- poskytuje učitelům materiál

Vyučovací předmět Rodinná výchova

- 6., 7., a 9. ročník – jedna hodina v týdnu

- obsahem hodin RV jsou témata, prostřednictvím kterým se žáci seznamují s konkrétními informacemi o tom, co způsobuje patologické hráčství, alkoholů, cigarety a jiné drogy, jak důležitý je zdravý životní styl, osobní, bezpečí, rodina, získávají informace o lidské sexualitě, učí se umět rozhodovat v různých životních situacích a umět vést zodpovědnost za své chování

- v těchto hodinách se pracuje s metodami zážitkové pedagogiky, hlavní rolí, kritického myšlení

Analýza současného stavu

- pracovali jsme podle harmonogramu na rok 2015 - 2016

Evaluace

- zpětná vazba rodičů na rodičovských schůzkách

- vyhodnocení řešení problémů, týkajících se sociálně negativních vlivů, třídními učiteli

- závěrečné vyhodnocení situace za rok 2015 - 2016 metodikem prevence

Závěrečné vyhodnocení situace za rok 2015 – 2016

- přednáška pro rodiče – Nebezpečí facebooku a dalších sociálních sítí, Policie ČR

- přednáška pro žáky – „Nebezpečí facebooku a dalších sociálních sítí"

- besedy, které se uskutečnily, měly velmi dobrou úroveň, proto budeme ve spolupráci pokračovat

- soustředíme se více na prevenci alkoholu, kouření, šikanu a kyberšikanu,

- z vyhodnocení škol. roku 2015 - 2016 nám vychází jako nejvíce rizikové chování – záškoláctví, ubližování druhému, kouření, alkohol, kyberšikana

- byla nám poskytnuta dotace na pobyt žáků 6. tříd, s cílem stmelování kolektivu, finanční prostředky jsme využili na podporu dětí ze sociálně slabých rodin

- spolupráce metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa s třídními učiteli byla účinná a konstruktivní, problémy rizikového chování se řešily okamžitě

- děti využívaly možnost konzultace s metodikem prevence, s výchovným poradcem a školním psychologem

- v práci s dětmi, které se dostanou do problémů, se nám osvědčuje přímá spolupráce s jejich rodiči

- v tomto roce proběhly tři schůzky pedagogů náchodských základních škol základních škol, pracovníků Archy, Kompasu a OSPOD

- pedagogický asistent pro žáky ze sociálně slabých rodin - na 1. stupni působí pdg. asistentka, která individuálně pracuje s dětmi, které z důvodů sociální situace (časté stěhování, nedostatečné rodinné zázemí, pobyt v azylovém domě) zaostávají ve výuce. Její práci koordinuje výchovná poradkyně a třídní učitelé na 1. stupni.

- dokumentární filmy o lidských právech Jeden svět

- přednáška pro rodiče – Nebezpečí sociálních sítí

- závěrečné práce s etickým rozměrem

- projektový den - téma z oblasti EtV

- víkendová výtvarná dílna pro rodiče, děti – N. Králíčková

vzdělávání pedagogů

- Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v základních a speciálních školách

- na 1. stupni se učí matematika podle metodiky pana Hejného, učitelé se účastnili seminářů k osvojení nových poznatků a letní školy

- Mentorská podpora učitelů – pan. L. Kyncl

- Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace – M. Kulovaná

- Žák s potřebami podpůrných opatření v běžné škole – M. Kulovaná

- Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření – M. Kulovaná

- Spolupráce asistenta pedagoga a učitele – M. Kulovaná