Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Cíle:

- Vytvářet základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

- Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou

- Pomáhat žákům a jejich rodičům při volbě studia

- Připravovat podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- Tvorba IVP

- Poskytovat metodickou podporu učitelům

- Prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči

- Koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

- Hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné

- Péče o žáky nadané a talentované

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP

Mgr. Markéta Vyšatová – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

- Diagnostikuje třídní kolektivy i jedince

- Poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, učitelům

 

Mgr. Magda Vojtěchová – ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

- Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- Vede nápravná cvičení SPU u žáků 1. a 2. stupně

- Podílí se na přípravě podkladů pro spec. – ped. vyšetření žáků

- Sestavuje spolu s třídními učiteli PLPP, IVP na základě doporučení ŠPZ

- Poskytuje informace o školských a dalších specializovaných poradenských zařízeních, o možnostech využívání jejich služeb v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů žáků

- Spolupracuje s třídními a ostatními učiteli, s vedením školy, se školním metodikem prevence, se speciálním pedagogem, s asistenty pedagoga a dalšími pedagogickými pracovníky školy

- Pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy, zdravotně a sociálně znevýhodněné navrhuje speciální péči o tyto žáky

- Účastní se pohovoru se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů

- Koordinuje práci asistentů pedagoga, poskytuje jim metodickou pomoc

 

Mgr. David Horák – KARIÉRNÍ PORADCE

- Je garantem profiorientace žáků devátých, popř. pátých tříd

- Poskytuje informace a individuální konzultace zákonným zástupcům a žáků při výběru vhodného studijního programu

 

Mgr. Naďa Králíčková – ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

- Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole

- Sestavuje Minimální preventivní program

- Prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)